מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקמ"ג ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים,
והוא אומרו:
"לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצהרך" (שם);
והאוכל חייב מלקות, ובאותו תנאי שקדם במעשר דגן.

ואולי תתמה על שמנינו מעשר דגן ומעשר תירוש ומעשר יצהר, שלוש מצוות;
דע שאם אכל שלושתן כאחד – לוקה על כל אחת ואחת; לפי שלאו זה שבפסוק זה אינו לאו שבכללות שאין לוקין עליו, אלא הוא לחלק.

ובפירוש אמרו בגמרא מכות:
"אכל מעשר דגן ותירוש ויצהר – חייב על כל אחת ואחת.
וכי לוקין על לאו שבכללות?
קרא יתירא כתיב. מכדי, כתיב: "ואכלת לפני ה' אלהיך [וגו']
מעשר דגנך תירושך ויצהרך וכו'" (שם יד, כג)
ולמה לי למהדר למכתבינהו לכולהו?
שמע מינה לחלק".
ובגמרא מכות אמרו:
"מכדי כתיב: "ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך".
לכתוב רחמנא: לא תוכל לאכול אותם בשעריך,
מהדר פירושנהו לכולהו למה לי?
שמע מנה לייחודיה לאו לכל חד וחד".

הרי נתבאר שכל מה שהזהיר עליו בפסוק זה, כל עניין ועניין לאו בפני עצמו. ואחזור להשלים שאר הלאווין שכלל אותם הפסוק.

תמד. שלא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים - ספר החינוך

שלא לאכול מעשר שני של יצהר (פירוש שמן) חוץ לירושלים, שנאמר (דברים יב יז) לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ויצהרך.
כל עניין היצהר כעניין הדגן והתירוש. ושיעור אכילת השמן לחייב עליו הוא בכזית, לפי מה ששמעתי ממורי ישמרו אל, ואף על פי שהוא משקה, לאכילה הוא עומד לכל בני אדם, ואם ידענו כי מקצת מן הישמעאלים ישתוהו, בטלה דעתם אצל כל בני אדם.

ואל תחשב לומר, שזה הלאו ד"לא תוכל", שיהיה לאו שבכללות, שכל עניין ועניין הוא לאו בפני עצמו, וכן הוא מפורש במסכת מכות (יז ב), אבל מעשר דגן תירוש ויצהר חייב על כל אחד ואחד, וקא פריך התם (מכות יח, א) וכי לוקין על לאו שבכללות? ומהדר ליה קרא יתירא הוא, מכדי כתיב ואכלת לפני ה’ אלהיך מעשר דגנך תירשך ויצהרך, לכתוב רחמנא "לא תוכל לאכול אותם בשעריך" פרשינהו כלהו הכא למה לי? שמע מינה ליחודי להו לאו לכל חד וחד. וזה הכתוב של ואכלת הוא בסוף סדר זה, ומה שהזכיר במקרא זה ובכורות בקרך וצאנך, ואף על פי שהם לכהנים בספרי נדרש כי בא להקיש מעשר לבכור וכו'.

מצווה תמה: מצוות לא תעשה, שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רנו] מצוות לא תעשה, שלא לאכול מעשר שמן של מעשר שני בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך בעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"א;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.