מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקמ"ז ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלאכול בשר קודשים קלים קודם זריקת דמים.
והוא אומרו:
"לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ונדבתיך", כאילו אמר: לא תוכל לאכול נדבתיך.
ובא בקבלה:
לא בא הכתוב אלא לאוכל תודה ושלמים לפני זריקת דמים שהוא עובר בלא תעשה.
וגם זה לוקה.

תמח. שלא לאכול קדשים קלים קודם זריקת דמים - ספר החינוך

שלא לאכול שום דבר מבשר קודשים קלים קודם זריקת דמים. וקודשים קלים הן כמו תודה ושלמים וכיוצא בהן מאותן השנויים במסכת זבחים פרק חמישי (מח), ועל זה נאמר (דברים יב יז) לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ונדבותיך, שפירושו כאילו אמר לא תוכל לאכול נדבותיך. ואמרו בעלי הקבלה זכרונם לברכה (מכות יז, א) לא בא הכתוב אלא לאוכל תודה ושלמים לפני זריקת דמים, שהוא עובר בלא תעשה.

משורשי המצוה
לתת אל לבנו שראוי לנו להקדים לעולם תועלת נפשותנו לתועלת גופנו בכל דבר בעולם, על כן אין ראוי שיהנה הגוף באכלה טרם זריקת דמים שבאין לכפרה על הנפש.

דיני המצוה
גם כן מבוארים במעילה ובמקומות מקדשים.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
שאפילו המקדיש בהמתו היום לקודשים קלים, ועבר ואכל ממנה אחר כן כזית חייב מלקות.

מצווה תמט: מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רס] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר כל הקדשים קודם זריקת דמם.
שנאמר: "לא תוכל לאכול וגו' ונדבותיך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ד.