מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשימה. שלא ימכור אמה עבריה הקונה אותה מיד האב - ספר החינוך

שכל מי שיקנה אמה עבריה לא ימכרנה לאדם אחר לעולם, שנאמר (שמות כא ח) לעם נכרי לא ימשל למכרה וגו', ופירושו כתרגומו, לגבר אחרן.
ולהרחיק הדבר נאמר בלשון זה, כלומר שדומה לעניה הקטנה אם מוכרה לאדם אחר שנית כאלו ימכרנה לעם נכרי.

משורשי המצוה
שרצה האל לזכותנו וצונו להתנהג במידת החמלה האהובה לפניו.

דיני המצוה כתוב למעלה במצות יעוד (מצוה מג, ה' עבדים פ''ד).

מצווה מה: מצוות לא תעשה, שלא למכור אמה העבריה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה כח] מצוות לא תעשה, שלא ימכור האדון אמה העבריה.
שנאמר: "לא ימשול למכרה בבגדו בה" שמות כא, ח.

מראי מקומות:
קדושין דף י"ח;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ד' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ח.

המצווה הרס"א ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהר קונה אמה עבריה מלמוכרה לזולתו.
והוא אומרו יתעלה:
"לא ימשל למכרה בבגדו בה" (שמות כא, ח).
וכבר נתבארו דיני מצווה זו בשלמות בריש קידושין.