מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה השי"ג ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהוסיף בתורה לא שבכתב ולא שבעל פה.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תסף עליו" (שם יג, א).
ובפירוש אמרו בכמה מקומות:
"עובר על בל תוסיף",
"עברת על בל תוסיף".

תנד. שלא להוסיף על המצות ופירושן - ספר החינוך

שנמנענו שלא נוסיף בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, ועל זה נאמר (דברים יג א) לא תוסף עליו.
וכיצד יהיה התוספת? כתב הרמב''ם זכרונו לברכה (ממרים ב, ט)
כגון המורה שבשר עוף בחלב אסור מן התורה, וזה מוסיף על דבר הקבלה, שכך קבלנו בפירוש לא תבשל גדי וגו' שבשר בהמה וחיה נאסרו לבשל בחלב, אבל לא בשר עוף. וכן אם הורה שבשר חיה מותר בחלב עובר משום לא תגרע, לפי שזה גורע הוא, שכך קבלנו שבשר בהמה וחיה בכלל האיסור, עד כאן.

ורובי המפרשים (ראב''ד ממרים שם) יאמרו דלא שייך לא תוסיף כלל, אלא במצות עשה, והעניין הוא לפי מה ששמעתי אני מפי מורי, ישמרו אל, כגון מי שמניח שני תפילין כשרין בראשו או בידו, וכן העושה חמש טוטפות בתפילין, וכמו כן הנוטל שני לולבין כשרין בידו, וכל כיוצא בזה, וכן היושב בסוכה אחר החג בכונה לעשות מצות סוכה, אף על פי שיודע שעבר זמנה, שאין עוברין משום בל תוסיף, אלא כשמכווין לעשות המצוה, וכן הנוטל לולב אחר החג ומכווין לעשות בו מצוה, עם היותו יודע שעבר החג. וכן הוא בגמרא בראש השנה פרק ראוהו בית דין (כח, ב) דמסיק התם אלא אמר רבא לצאת לא בעי כונה, כלומר שמצות אין צריכות כונה, לעבור - בזמנו לא בעי כונה, שלא בזמנו בעי כונה.

אבל הנוטל לולב בחג אפילו מאה פעמים ביום על דעת לצאת בכל פעם ופעם אין כאן בל תוסיף, וכן התוקע בשופר ביום ראש השנה ואפילו כמה פעמים, וכן כל כיוצא בזה, ואין צריך לומר שהנוטל לולב פסול, וכן אם אגד עמו מין פסול אליבא דהלכתא דקימא לן אין צריך אגד שאין כאן משום בל תוסיף.

זהו כלל הדברים בעניין איסור זה שהעלו מורי, ישמרם אל, מדברי הגמרא אחר יגיעה רבה. ועתה בני, אם תזכה ותאכל יגיע כפיך גם אתה, אשריך וטוב לך.

משורשי המצוה
כי האדון המצוה אותנו על התורה ברוך הוא בתכלית השלמות, וכל מעשיו וכל צווייו הם שלמים וטובים, והתוספת בהם חסרון, וכל שכן הגרעון, זה דבר ברור הוא.

דיני המצוה
במסכת סנהדרין (פח, ב), וכמו כן במסכת ראש השנה פרק ראוהו בית דין (שם), וגם בערובין דברו בעניין פרק המוצא תפילין (צו א).

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
והעובר על זה והוסיף במצות, כגון שעושה חמש טוטפות בתפילין או מניח שני תפילין כשרין עשויין כתקנן בראשו, וכן הנוטל שני לולבין בידו, וכל כיוצא בזה, וכן היושב בסוכה אחר החג או הנוטל לולב בכונה לעשות המצוה, ואף על פי שיודע שעבר זמנה עובר על לאו זה וחייב מלקות ובעדים והתראה, כמו שידוע בכל מקום.

מצווה תנה: מצוות לא תעשה, שלא להוסיף על מצוות התורה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רסד] מצוות לא תעשה, שלא להוסיף על מצוות התורה.
שנאמר: "לא תוסף עליו [דברים יג, א.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ח; ראש השנה דף כ"ח; זבחים דף פ';
רמב"ם הלכות ממרים פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ד;
שו"ע אורח חיים סימן קכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ז.