מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה השי"ד ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלגרוע מן התורה, לא שבכתב ולא שבעל פה,
והוא אומרו:
"ולא תגרע ממנו" (שם).
ובכמה מקומות אומרים:
"נמצא עובר על בל תגרע",
"והרי עברת על בל תגרע".

תנה. שלא לגרוע ממצות התורה - ספר החינוך

שנמנענו שלא לגרוע דבר ממה שחייבתנו תורתנו השלמה, ועל זה נאמר (דברים יג א) ולא תגרע ממנו.
וכיצד יהיה זה האיסור? כגון מה שאמרו זכרונם לברכה בפרק שלישי מראש השנה (כח, ב) שאם נתערב דם הניתן במתנה אחת, עם דם הניתן במתן ארבע, רבי אליעזר אומר ינתנו במתן ארבע, רבי יהושע אומר ינתנו במתנה אחת, שאם אתה נותן במתן ארבע עובר על בל תוסיף ועושה מעשה, וכשאתה נותן במתנה אחת אף על פי שאתה עובר על בל תגרע אי אתה עושה מעשה, עד כאן.
ידענו מזה, שבדרך זו וכל כיוצא בה, הוא לאו דלא תגרע.

משורשי המצוה
כעניין שאמרנו במצות בל תוסיף הקודמת לה, ויתר כל עניניה, כמותה.

מצווה תנו: מצוות לא תעשה, שלא לגרוע ממצוות התורה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רסה] מצוות לא תעשה, שלא לגרוע ממצוות התורה.
שנאמר: "ולא תגרעו ממנו" דברים יג, א.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ח; ראש השנה דף כ"ח; זבחים דף פ';
רמב"ם הלכות ממרים פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ח.