מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הי"ז ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהר המוסת מלאהוב את המסית, ושלא יאבה לדבריו.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תאבה לו" (דברים יג, י).
ולשון ספרי:
"מכלל שנאמר: 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט, יח)
יכול אתה אוהב לזה?
תלמוד לומר: לא תאבה לו".


תנז. שלא לאהוב המסית - ספר החינוך

שנמנענו כמו כן שלא להטות אוזן לדברי מסית ולא לחבב אותו בשום דבר.
ועניין מסית, הוא מי שמסית אחד מבני ישראל ללכת לעבוד עבודה זרה, כגון שישבח לו פעולת עבודה זרה וישבחנה לו כדי שילך אחריה ויעבדה, ויצא מתחת כנפי השכינה. ועל זה נאמר (דברים יג ט) לא תאבה לו.

משורשי המצוה
כעניין הכתוב במצוה הקודמת לה, ודיניה והנהגתה בכל, תגיד עליה חברתה.

מצווה תנט: מצוות לא תעשה, שלא לאהוב את המסית - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רסח] מצוות לא תעשה על המוסת שלא לאהוב את המסית.
שנאמר: "לא תאבה לו" דברים יג, ט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ז.