מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הכ"ד ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהשתמש ומלהנות באיזה דבר מנכסי עיר הנדחת.
והוא אומרו יתעלה:
"ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" (דברים יג, יח),
והלוקח ממנה כל שהוא חייב מלקות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק י' מסנהדרין.

תסו. שלא להנות בממון עיר הנדחת - ספר החינוך

שנמנענו מלהנות ולקחת דבר מממון עיר הנדחת, ועל זה נאמר (דברים יג יח) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. וגם בכלל הלאו הזה גם כן כל דבר עבודה זרה, כמו שכתבתי למעלה בסדר והיה עקב באזהרה אחרונה שבסדר (מצוה תכט), ובה כתבתי משורשי מצוה זו וכל ענינה שוה.

מצווה תסז: מצוות לא תעשה, שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רעד] מצוות לא תעשה, שלא ליהנות מעיר הנדחת.
שנאמר: "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם וגו'" דברים יג, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף קי"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ה.