מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרל"ג ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלשלח עבד עברי בידים ריקניות מעבודתנו בצאתו בן חורין בסוף שש שנים; אלא בהכרח נעניק לו דבר מרכושנו.
והוא אומרו יתעלה:
"וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם" (שם, יג).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו, כלומר: מצוות הענקה, בריש מסכת קידושין.

תפא. שלא לשלוח עבד עברי ריקם - ספר החינוך

שלא נוציא עבד עברי בידים רקניות מעבדותנו כשיוצא בן חורין לסוף שש שנים, אבל נעניקהו מהוננו על כל פנים, ועל זה נאמר (דברים טו יג) וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם.

משורשי מצוה זו
וכל ענינה ומקום ביאורה, כתוב במצות עשה דהענקה שבסדר זה (מצוה תפב).

מצווה תפב: מצוות לא תעשה, שלא לשלוח עבד עברי ריקם - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רפג] מצוות לא תעשה, שלא לשלח עבד עברי בלא הענקה.
שנאמר: "וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם" דברים טו, יג.

מראי מקומות:
קדושין דף י"ד;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ג, מצוות עשה קצ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ח.