מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הי"א ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלעשות מצבה שיתקבצו אליה ויכבדוה.
אפילו נעשית לעבוד עליה את ה'. כל זה כדי שלא נתדמה בעבודתו יתעלה לעובדי עבודה זרה. לפי שכך היו עושים: בונים מצבות ושמים את הנעבדים עליהן.
והוא אומרו יתעלה באזהרה על כך:
"ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך" (דברים טז, כב);
והעובר על לאו זה – חייב מלקות.

מצווה תצג: מצוות לא תעשה, שלא להקים מצבה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רצ] מצוות לא תעשה, שלא להקים מצבה בשום מקום.
שנאמר: "ולא תקים לך מצבה וגו'דברים טז, כב.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ח; ספרי; מסכת תמיד פרק א';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ג.

תצג. שלא להקים מצבה - ספר החינוך

שלא להקים מצבה בשום מקום, ועל זה נאמר (דברים טז כב) ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה’ אלהיך.
ועניין המצבה שאסרה תורה, כתב הרמב''ם זכרונו לברכה (ע''ז ו ו), שהוא בנין גבוה של אבנים או של עפר, שהיה מנהג העובדים עבודה זרה לבנות ולהתקבץ עליו לעבודתם הרעה, ולכן הרחיקנו הכתוב שלא נעשה כמוהו אנחנו, ואפילו לעבוד עליו האל ברוך הוא, כדי להרחיק ולהשכיח כל עניין עבודה זרה מבין עינינו וממחשבתנו. כטעם שכתבנו בסמוך בנטיעת אילן במקדש על דעת הרמב''ם זכרונו לברכה. ואין בכלל איסור זה בנין המזבח, כי עליו נאמר בפירוש (שם כז ו) אבנים שלמות תבנה את מזבח וגו'. אלא שלא נעשה כן בשאר מקומות.

דיני המצוה קצרים.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן
בזכרים ונקבות, והעובר על זה והקים מצבה על דעת לעבוד עליה ואפילו לשם יתברך חייב מלקות.