מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הש"ט ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלזרוע ומלעבוד את האדמה בנחל איתן שנערפה בו העגלה,
והוא אומרו:
"אשר לא יעבד בו ולא יזרע" (שם כא, ד),
והעובר על זה – לוקה.

ובגמרא מכות כשהזכירו מחייבי מלקות אמרו:
"והא איכא זורע לנחל איתן ואזהרתיה מהכא:
'אשר לא יעבד בו ולא יזרע'?"

הנה נתבאר שזו אזהרה אחת ושהיא במלקות.
וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף סוטה.

מצווה תקלא: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שטו] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד ולזרוע על נחל האיתן שנערפה שם העגלה.
שנאמר: "אשר לא יעבד בו ולא יזרע" דברים כא, ד.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"ז;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ס.

תקלא. שלא לעבוד ולזרע באותו קרקע - ספר החינוך

שנמנענו מלעבוד ולזרע בנחל איתן, הוא הנחל שנערפה שם העגלה, ועל זה נאמר (דברים כא ד) אשר לא יעבד בו ולא יזרע.

משורשי המצוה
מה שכתבתי בסדר זה במצות עריפת העגלה, (מצוה תקל), שעניין העריפה, לפרסם עניין הרציחה כדי לעורר ההמון על הדבר, ויכניסו יראה בלבם על הדבר הרע הזה. וגם מניעת העבודה והזריעה שם לעולם מן הטעם הזה בעצמו היא לפי הדומה על צד הפשט, כדי להזכיר לעולם בלב כל עוברי דרך כי על דבר שנרצח איש אחד בדרך נערפה העגלה במקום ההוא, ונשאר חרב לעולם, ויניעו לבבם עם זה להרחיק עניין הרציחה מאוד.
ואם תקשה בטעם זה, כי הנחל לא מקום זרע,
נשיב שראוי הוא לכך אחר שתמנענו התורה מלזרוע בו.

דיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה מה זריעה בגופה של קרקע אף עבודה שאסרה תורה היא בגופה של קרקע, כגון חורש וחופר וכיוצא באלו, אבל מותר לסרוק שם פשתן ולעשות שם כל עבודה שאינה בגוף הקרקע.
ויתר פרטיה בסוף מסכת סוטה.
ואף על פי שכתבתי למעלה שמצות דין עגלה ערופה אינו נוהג אלא בזמן הבית כשאנו דנין דיני נפשות, איסור העבודה בנחל איתן נוהג הוא לפי הדומה לעולם, אלו ידענו בקבלה אמתית שיש שם בארצנו נחל שערפו בו עגלה בזמן שהיתה הארץ בישובה. כי לא הזכיר הכתוב באיסור העבודה באותו מקום זמן, ואם כן יש לנו לכותבה עם המצות הנוהגות היום בארצנו.

ונוהג איסור זה בזכרים ונקבות
והעובר על זה וזרע בנחל איתן חייב מלקות, וכן אמרו זכרונם לברכה שם בגמרא מכות (כב, א), כשזכרו שם מחייבי מלקות, אמרו והא איכא זורע בנחל איתן. ואזהרותיה מהכא "אשר לא יעבד בו ולא יזרע". הנה התבאר לנו מזה, שזה שאמר הכתוב לא יעבד בו ולא יזרע, שהכל אזהרה אחת, כלומר שהעובד והזורע שם לא עבר אלא על לאו אחד, ולא נחייבהו בשני לאוין, בעבודה ובזריעה. ולמדנו שם גם כן שיש בדבר חיוב מלקות.