מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרס"ג ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלמכור אשת יפת תואר אחרי בעילתה
באותה הפעם שבא עליה בשעת כבוש העיר, כמו שנתבאר במקומו.
והוא אומרו יתעלה:
"והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף" (דברים כא, יד).

מצווה תקלג: מצוות לא תעשה, שלא למכור יפת תואר - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שטז] מצוות לא תעשה, שלא למכור היפת תואר אם לא חפץ בה.
שנאמר: "לא תמכרנה בכסף" דברים כא, יד.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ח' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ג.

תקלג. שלא למכור יפת תאר - ספר החינוך

שלא למכור יפת תאר אחר שיבוא עליה החושק בה ביאה אחת, ועל זה נאמר (דברים כא יד) והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכור לא תמכרנה בכסף.

משורשי המצוה
ללמד נפשנו מידות טובות ויקרות, וכבר כתבתי בהרבה מקומות כי הנפש היקרה, ראויה לקבל הטובות ועליה יחולו הברכות לעולם, וכי חפץ האל בטוב עמו הכתירם בכל מידה חמודה ומהדרת, ואין ספק כי ממידת הנבלים הפחותים בתכלית למכור האשה אחר שהשכיבוה בחיקם. ידוע הדבר, אין להאריך בו.
ועניין יפת תואר וקצת דיניה ומקום באורן בגמרא, והזמן שדין יפת תואר נוהג הכל כתוב במצות עשה שלו בסדר זה (מצוה תקלב).