מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרס"ד ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו גם כן מלהעביד יפת תואר אחר בעילתה. כוונתי באמרי "להעבידה": שלא יעשנה שפחה ויניחנה אצלו כשאר השפחות העובדות דרך שפחות.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תתעמר בה תחת אשר עניתה" (שם).
ולשון ספרי:
"לא תתעמר בה – שלא תשתמש בה".

הנה נתבאר לך ששני לאווין אלו מזהירים על שני ענינים נפרדים, והם:
- שהזהר מלמכרה לזולתו
- וגם מלהשאירה אצלו דרך שפחות,
אלא כמו שציווה יתעלה: "ושלחתה לנפשה".

וכך פירשו במה שנאמר" בגונב נפש "והתעמר בו ומכרו" (שם כד, ז),
אמרו:
משיכניסו לרשותו וישתמש בו.

וכבר נתבארו דיני יפת תאר בתחילת קידושין.

מצווה תקלד: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שיז] מצוות לא תעשה, שלא יכבשנה לעבדות אחר שבעלה.
שנאמר: "לא תתעמר בה תחת גאשר עניתה" דברים כא, יד.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ח' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ד.

תקלד. שלא להעבידה אחר שבעלה - ספר החינוך

שלא נעבוד באשת יפת תואר אחר ביאה עליה, ועל זה נאמר לא תתעמר בה תחת אשר עניתה. פירוש תתעמר לשון שימוש. וכן אמרו בספרי לא תתעמר בה, לא תשתמש בה. והעניין הוא שלא נעמידה כפלגש או שפחה לעבדות.
ואין עניין הכתוב שלא נשתמש בה בכל שימוש שהנשים עושות לבעליהן, אבל הכתוב יאסור מלעשותה שפחה, כמו שאסור מלמוכרה גם כן לשפחה, והכונה אחת. וכמו כן בגונב נפש מאחיו, שכתוב בו (שם כד ז) והתעמר בו, פרשו זכרונם לברכה (סנהדרין פה, ב) שיכניסנו לרשותו וישתמש בו.

משורש מצוה זו
יגיד עליו רעו הסמוך (מצוה תקלג). ושאר העניין כתוב במצות עשה שלו (מצוה תקלב).