מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרל"א ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו לקבור הרוגי בית דין ביום הריגתם.
והוא אומרו יתעלה:
"כי קבור תקברנו - מצוות עשה".
וכך הוא הדין בשאר מתים, כלומר: שיקבר כל מת מישראל ביום מותו.

ולפיכך קוראים למת שאין לו מי שיתעסק בקבורתם - מת מצווה. עניינו: המת שמצווה על כל אחד לקברו, לפי שאמר יתעלה: "כי קבור תקברנו",


וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ו' מסנהדרין.

תקלז. לקבור בו ביום וכן כל המתים - ספר החינוך

לקבור מי שנתלה ביום ההוא, שנאמר (דברים כא כג) כי קבור תקברנו ביום ההוא וגו'.
ולשון ספרי כי קבור תקברנו ביום ההוא מצות עשה.

משורשי המצוה
מה שהזכירו זכרונם לברכה במשנה בפרק נגמר הדין (סנהדרין מו, ב) שאמרו שם כי קללת אלהים תלוי, כלומר, שלא יאמרו הבריות מפני מה זה תלוי? מפני שקלל את השם, ונמצא בהזכירם זה ובהעלותם הדבר בפיהם שהם מחללים שם שמים וגומלים רע לנפשם, והאל שחפץ בטובת בריותיו מנעם מזה מפני כך.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה שאין מצוה זו בנתלה לבד, אלא אף כל הרוגי בית דין מצוה לקברם ביום הריגתם, גם בכלל המצוה לקבור כל מת מישראל ביום מותו, ומפני כן יקראו זכרונם לברכה המת, שאין לו מי שיתעסק בקבורתו, מת מצוה, כלומר שמצוה על הכל לקברו מצד הצווי הזה.
ואמרו זכרונם לברכה במשנה הנזכרת ששני קברות היו נתקנין לבית דין, אחד לנסקלין ולנשרפין, שדינם חמור, ואחד לנהרגים ולנחנקים, שדינם קל, ואחר שנתעכל בשר הנדון לשם מלקטין את העצמות וקוברין אותן בקברות אבותיהן.
ויתר פרטיה בפרק הנזכר [יו''ד סי' שפ''ב].

ונוהגת מצוה זו לעניין הרוגי בית דין בזמן שנוהג דיני נפשות.
ולעניין שאר מתי ישראל בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, שמצוה לקברם ביום מיתה. והעובר על זה והלין את המת שלא לכבודו ביטל עשה זה, מלבד שעבר על לאו, כמו שנכתוב בסדר זה בעזרת ה’ (מצוה תקלו).

מצווה תקלז: מצוות עשה לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים - ספר מצוות ה'

(עשה ריט) מצוות עשה לקבור הרוגי בית דין ביום שנהרגו.
שנאמר: "כי קבור תקברנו ביום ההוא" דברים כא, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים מ"ה, מ"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו הלכה ח', והלכות אבל פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ד;
שו"ע .