מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרס"ט ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהתעלם מן האבדה, אלא נקחנה ונחזירנה לבעליה.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תוכל להתעלם" (שם כב, ג).
וכבר ביארנו אומרם במכלתא בעניין האבדה:
"נמצינו למדין שהוא עובר על עשה ועל לא תעשה".
ולשון הגמרא:
"השב אבדה עשה ולא תעשה הוא".

ובמשנה תורה כפל את הלאו בעניין זה ונאמר בו לאו מיוחד
והוא אומרו יתעלה:
"לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים וגו'" (שם, א).
ובספרי:
",לא תראה את שור אחיך' – מצוות לא תעשה ולהלן הוא אומר: 'כי תפגע' (שמות כג, ד) – מצוות עשה"

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפ"ב מבבא מציעא.

מצווה תקלט: מצוות לא תעשה, שלא להעלים עינו מהאבידה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שיט] מצוות לא תעשה, שלא להתעלם מאבדת ישראל.
שנאמר: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת וגו' לא תוכל להתעלם" דברים כב, א-ג.

מראי מקומות:
מסכת בבא מציעא פרק ב'; עבודה זרה דף כ"ו;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה רס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ט;
שו"ע חושן משפט סימן רנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן עו'.

תקלט. שלא להעלים עיניו ממנה - ספר החינוך

שלא נעלים עין מאבדת אחינו (ב''מ כו ב), אבל נקחה ונשיבה אליו, ועל זה נאמר (דברים כב ג) לא תוכל להתעלם.

כל עניין המצוה כתוב במצות עשה של"ו (מצוה תקלח) שבסדר זה.