מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרצ"ח ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהשאיר מוקשים ומכשולים
בערינו ובתוך בתינו כדי שלא יאבדו בהם
בני אדם.
והוא אומרו יתעלה:
"ולא תשים דמים בביתך" (דברים כב, ח).
ולשון ספרי:
"ועשית מעקה (שם) – מצוות עשה;
ולא תשים דמים – מצוות לא תעשה".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בריש שקלים ירושלמי ובכמה מקומות בסדר נזיקין.

תקמז. שלא להניח מכשול - ספר החינוך

שלא להניח המכשולים והמוקשים בארצותינו ובבתינו, כדי שלא ימותו ולא יזוקו בם בני אדם, ועל זה נאמר (דברים כב ח) ולא תשים דמים בביתך.
ואמרו בספרי ועשית מעקה לגגך, עשה, ולא תשים דמים בביתך, לא תעשה.

משורשי המצוה
וכל ענינה כתבתי בעשה של"ו (מצוה תקמו) שבסדר זה, וקחנו משם אם נפשך לדעת.

מצווה תקמז: מצוות לא תעשה, שלא להניח מכשול בביתו - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שכד] מצוות לא תעשה, שלא להניח מכשול בביתו.
שנאמר: "ולא תשים דמים בביתך" דברים כב, ח.

מראי מקומות:
חולין דף קל"ו; יומא דף י"א; סוכה דף ג'; בבא קמא דף ט"ו, נ"א;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ז;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"א.