מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הנ"ד ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהרחיק זרע עשו אחר שנתגיירו,
כלומר: שאנו מוזהרים לבל נתרחק מלהתחתן בהם אחר שנתגיירו.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תתעב אדומי כי אחיך הוא" (דברים ח).

תקסג. שלא להרחיק אדומי דור שלישי מלבוא בקהל - ספר החינוך

שלא להרחיק זרע עשו אחר שיתגירו, כלומר, שלא נמנע מהתחתן עמהם, שאין בהם איסור כמו בעמון ומואב, אלא מותרין הם אחר שני דורות.
ועל זה נאמר (דברים כג ח) לא תתעב אדמי כי אחיך הוא וגו' בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה’ ודור שלישי, הוא בן בנו של הגר. ואמרו זכרונם לברכה (יבמות עח, א), שמצרית מעוברת שנתגירה בעודה מעוברת בנה הוא נקרא שני, אף על פי שהורתו בעוד שהאם מצרית.

שורש המצוה
נגלה, כי הוא להודיענו שלא נתנהג באיסור עם זרע אדום ולא נרחיקם, בקל וחומר מבני עמון. לומר, עמון ומואב בשביל פעם אחת שלא קדמו אותנו בלחם ובמים הרחיקנו האל מהם, אדומיים ומצריים שצערו כל כך את ישראל על אחת כמה וכמה? על כן באתנו האזהרה עליהם שלא להמנע מהתחתן בם, כי השעבודין ששעבדו הם בנו, גזרת ה’ היתה עלינו, ואין לנו לקבוע עליהם שנאה בלבבנו על כך, ואחינו ייקראו בהתגיירם ובואם לחסות תחת כנפי השכינה.
ובעמון ומואב טעם אחר יש על שנאתן, והוא עניין הנבלה הגדולה אשר מצאו את לבבם לעשות, הכל כמו שכתבתי למעלה בסמוך (מצוה תקסא).

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה, מצרי שנשא מצרית ונתגירו בעודה מעוברת הולד נקרא שני, שנאמר בנים אשר יולדו להם וגו', הכתוב תלאן בלידה. וגר עמוני שנשא מצרית הולד עמוני, גר מצרי שנשא עמונית הולד מצרי. זה הכלל, באומות לבדם הלך אחר הזכר, וכמו שמצאנו שנתיחסו בכתוב אחר הזכרים, שנאמר (מלכים ב כ, יב) בלאדן בן בלאדן, נתגירו הלך אחר הפחות.
ויתר פרטי המצוה מבוארים בפרק שמיני מיבמות ובסוף קדושין [א''ה סי' ד].

ונוהג איסור זה, שנמנענו מהרחיקם אחר שנתגירו
בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר על זה והסכים בדעתו, שלא להתחתן בם אפילו אחר שני דורות מצד שהצר לישראל או מצד שקבע בלבבו שנאה עמהם מפני שבאו מאמה אחרת עבר על לאו זה. ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה.

מצווה תקסג: מצוות לא תעשה, שלא להרחיק אדומי שלישי - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שלו] מצוות לא תעשה, שלא להרחיק זרע אדום שנתגייר אחר שני דורות להתחתן בם.
שנאמר: "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא" דברים כג, ח.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; קדושין דף ע"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קט"ו;
שו"ע אבן העזר סימן ד'.