מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקצ"ב ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו שבזמן שיצאו מחנותינו למלחמה נכין דרך מחוץ למחנה שבו יפנו,
ולא יפנו בני אדם בכל מקום ובין האוהלים - כדרך שעושים האומות -
והוא אומרו יתעלה:
"ויד תהיה לך מחוץ למחנה וגו'" (שם כג, יג).
ולשון ספרא:
"אין יד אלא מקום,
שנאמר: והנה מציב לו יד" (שמואל-א טו, יב).

תקסו. מצוה להתקין מקום להפנות בו - ספר החינוך

שנצטוינו כשיצאו חילותינו למלחמה, שנכין ונייחד לחיל מקום ידוע, שיהיה שם כל איש יוצא לעשות צרכיו, כדי שלא יעשו צרכיהם בכל מקום ובינות המלונות, כמו שיעשו האומות (סנהדרין קד ב).
ועל זה נאמר (דברים כג יג) ויד תהיה לך מחוץ למחנה וגו'.
ולשון ספרי, אין יד אלא מקום, שנאמר (שמואל א טו, יב) והנה מציב לו יד.

משורשי המצוה
כעניין שכתוב בפרשה, כי ה’ אלהיך מתהלך בקרב מחנך והיה מחנך קדוש וגו', כלומר שנפשותן של ישראל דבקות בשכינה לעולם, וכל שכן במחנה שכולן נקיי הנפש, כי כל הירא מעבירות שבידו כבר הלך לו ושב אל הבית, ונשארו הטובים אשר רוח אלקים שוכן בתוכם, וראוי להם לעמוד בנקיות, כאשר ידוע ומפורסם, שהנקיות מידה מן המידות הטובות המביאה לידי רוח הקודש, וכדרש רבי פנחס בן יאיר בפרק קמא דעבודה זרה (כ, ב), וגם יש בזה שבח לאומה כי יבואו אליהם מלאכי גוי, ויראו מחניהם קדוש ונקי מכל טנוף (עי' מו''נ ח''ג פמ''ח).

דיני המצוה
כלולים בפשט הכתוב.

ונוהגת בזמן הבית בזכרים, כי הם הנלחמים, לא הנקבות.
והעובר על זה ולא התקין לו מקום מחוץ למחנה ולכלך מקום המחנות ביטל עשה זה, ועונשו גדול מאוד שגורם לשכינה להסתלק ממחנה ישראל. וכמו שכתוב ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, כלומר, בהיותכם בתוך הלכלוך, תרחיקו עצמכם מן הטוב.

מצווה תקסו: מצוות עשה לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא - ספר מצוות ה'

(עשה רכח) מצוות עשה לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא מחוץ למחנה.
שנאמר: "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ" דברים כג, יג.

מראי מקומות:
ספרי,
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ט.