מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקצ"ג ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו שיהא כלי החפירה תלוי עם כלי המלחמה לכל אנשי המחנה כדי לחפור בו מקום שיפנה שם בדרך המוכנה לכך, ויכסה את הצואה אחר שיפנה, כדי שלא תראה הצואה על פני הארץ במחנה המלחמה דווקא, כמו שאמר בתחילת הפרשה:
"כי תצא מחנה על אויביך" (דברים כג, י).
ולשון צווי זה הוא אומרו יתעלה:
"ויתד תהיה לך על אזנך" (שם שם, יד).
ולשון ספרי:
"אין אזנך אלא מקום זיונך".

תקסז. מצוה להתקין יתד לחפר בו - ספר החינוך

להיות לכל אחד מבני החיל, יתד תלויה עם כלי מלחמתו, או כלי אחר שראוי לחפור בו, כדי שיחפור בו מקום בארץ לעשות בו צרכיו בדרך המוכנת לזה.
ועל זה נאמר (דברים כג יד) ויתד תהיה לך על אזנך. פירוש 'אזנך'' '- כלי זין.

ושורש מצוה זו, וכל ענינה במצוה הקודמת לה.

וזה הפסוק הואיל ובא לידינו נכתב עליו המדרש שסמכו לו זכרונם לברכה בגמרא שאמרו (כתובות ה, ב),:
למה אצבעותיו של אדם עשויות כיתדות, כלומר שהן משופות? שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יתן אצבעו לתוך אזנו, שנאמר ויתד תהיה לך על אזנך אל תקרי אזנך אלא אזנך.

מצווה תקסז: מצוות עשה לתקן יד לחפור לכסות צואתו - ספר מצוות ה'

(עשה רכט) מצוות עשה לתקן יתד עם הכלי זיין לחפור בה לכסות צואתו.
שנאמר: "ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך" דברים כג, יד.

מראי מקומות:
ספרי,
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ט מנה ב' מצוות אלו למצוות עשה אחת.