מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הצ"ד ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו לקיים כל מה שהטלנו על עצמנו בדיבור
שבועה ונדר וקורבן וכיוצא בזה -
והוא אומרו יתעלה:
"מוצא שפתיך תשמר ועשית" (דברים כג, כד).

ואף על פי שכבר חילקו את המילות של פסוק זה ופירשו כל מילה ממנו בעניין [לעצמו] מכל מקום הכוונה היוצאת מכל מה שהזכירו לך, היא: שקיום כל מה שיבטא האדם המטיל על עצמו איזה דבר הוא מצוות עשה, והעברה על כך מצוות לא תעשה, ונבאר את זה כשנזכיר מצוות לא תעשה.

ולשון ספרי:

"מוצא שפתיך - מצוות עשה".
ואתה יודע, שאין שום עניין יוצא ממילת "מוצא שפתיך" לבדה, אלא הכוונה היא מה שהזכרתי לך בהבנת פשטיה דקרא, שחייב לעשות כל מה שהוציא בשפתיו. וכבר נכפל הציווי במצווה זו.
והוא אומרו יתעלה:
"ככל היוצא מפיו יעשה" (במדבר ל, ג).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בכמה מקומות בשבועות ונדרים ובסוף מנחות וגם במסכת קנים.

כלומר: שנתבאר הדין שיש לדקדק, שיעשה האדם את הדבר שהטיל על עצמו, ומה הדרך להפטר, אם יש לו ספק במה שאמר.

תקעה. לקים מוצא שפתיו כמו שנדר - ספר החינוך

שנצטוינו לקים כל מה שנחייב עצמנו בדבור משבועה ונדרים וזולת זה, ועל כל זה נאמר (דברים כג כד) מוצא שפתיך תשמר וגו'.

וכתב הרמב''ם זכרונו לברכה
וכבר הפרישו מלות זה הפסוק ושמו כל מלה ממנו לעניין, ואולם המגיע מכל מה שזכרתי לך הוא, שמצות עשה הוא שיקים האדם כל מה שידבר בו מחיוב עצמו בדבר מהדברים. וכבר נכפל הלשון בזאת המצוה, והוא אמרו (במדבר ל, ג) ככל היוצא מפיו יעשה. עד כאן.

והרמב’’ן זכרונו לברכה (בהשגותיו שם), תפס עליו ואמר, כי הוא כלל שתי מצות בכאן שהן חלוקות בדיניהן ועניניהן ועשאן אחת, כי הכתוב הזה של מוצא שפתיך וגו' נאמר בעניין מה שאדם מחייב נפשו לשם יתברך, בין שיהיה דבר מקרבנות או מצדקות, והוא שנאמר כי דרש ידרשנו מעמך, כלומר שיבקש ממך הממון הנדר לו ויהיה לך באיחורו חטא, וכן אמרו זכרונם לברכה (ר''ה ד, א) חייבי החרמים והערכים וההקדשות והחטאות והאשמות ועולות ושלמים, צדקות ומעשרות, בכור ומעשר ופסח, לקט שכחה ופאה כיון שעברו עליו שלושה רגלים עובר בבל תאחר.
אבל בכל מה שיחייב האדם עצמו מדברי הרשות, שקראו חכמים בטוי, והוא שנדר או נשבע אוכל או לא אוכל, אלך למקום פלוני או לא אלך, וכל כיוצא בזה, זה אינו נכנס בכלל מצות הכתוב הזה. וזהו שהוצרך הכתוב להבטיח וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא, שאלו בנדרי בטוי ידבר באמת, לא היה צריך לומר שלא יהיה בנו חטא אם נחדל מנדרי בטוי. ואמנם בנדרי בטוי מצוה אחרת נתיחדה בו, והיא פרשת נדרים בסדר ראשי המטות, ששם כתוב (במדבר ל, ג) לאסר איסר על נפשו ככל היוצא מפיו יעשה, ופרשו זכרונם לברכה (ספרי שם) לאסור את המותר.

וההפרש עוד שבין נדרי בטוי לנדרי גבוה, שבנדרי גבוה אין צריך להזכיר בו נדר, אלא שיאמר בהמה זו קורבן או כלי זה לבדק הבית או אתן מנה לבדק הבית או לעניים, ובזה בלבד הוא מחיב לקיים דברי פיו בעשה ולא תעשה הנזכר בזה הכתוב, שאם עברו שלושה רגלים ולא קים נדריו עובר משום בל תאחר, אבל משום בל יחל דברו אינו עובר, עד שיעבר על הנדר בעניין שאי אפשר לו לקימו עוד.
אבל בדברי הרשות צריך להזכיר בהן נדר או דבר המורה עליו, כגון מה שיקראו ידות הנדרים או בטויים, אבל אמר בדבור בלבד אוכל ככר זה או אלך למקום פלוני או אתן מנה לפלוני עשיר, איננו מתחייב בעשה כלל. אבל ראוי לכל מי שחננו האל דעת לקים כל דבריו, ונאמר [וכמו] כן בנדרי בטוי שאיננו עובר בבל תאחר, ואפילו לאחר כמה רגלים.

והיוצא מכל זה לדעתו של הרמב’’ן זכרונו לברכה, שנמנה מצות עשה אחת לקיים האדם מוצא שפתיו בנדרי גבוה, ונמנה מצוה אחרת לקים הנדרים והשבועות של בטוי.

משורשי המצוה
כתבתי בסדר ראה אנכי במצות חיוב הבאת הקרבנות ברגל ראשון (מצוה תלח).

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה בפרק קמא דראש השנה (ו, א), שהצדקה מחוייב האדם לעשותה מיד, ואמרו בטעם זה משום דהא קימי עניים, כלומר מכיון שבידו לקים המצוה מיד חיוב העשה גם כן עליו מיד. ומכל מקום לעניין לעבור עליו בבל תאחר, אין עוברין עד שיעברו עליו שלושה רגלים, שדרך כלל תחייב התורה בכל נדרי שמים בבל תאחר אחר שלושה רגלים ולא קודם לכן, וכדברי הבריתא שכתבתי במצוה זו בסמוך, זהו דעת קצת המפרשים.

אבל יש מהם שאמרו שאף בבל תאחר מחייבנו בצדקה בשאינו פורע אותה לאלתר. ואמרו שחילוק יש בין מה שאדם מחייב עצמו בו, כגון צדקה, למה שאין אדם מחייב עצמו, כלקט שכחה ופאה. דמה שחייב הוא עצמו בו, ובידו לקיים, דאית בה הני תרתי, כגון צדקה מחוייב עליה בבל תאחר מיד. אבל בלקט שכחה ופאה לא חייב הוא עצמו בהן. וקרבנות שחייב הוא עצמו בהן אין בידו להקריבם מיד, ולפיכך אינו עובר עליהן עד אחר שלושה רגלים.
תזכה בני ותבחן דבריהם.

ויתר פרטי המצוה, כלומר באור הדקדוק, כלומר להזהיר האדם לעשות מה שחיב לעשותו, ואיך ינצל מזה כשיפול לו ספק במה שאמר, הכל מבואר במקומות משבועות, ונדרים, וסוף מנחות, ובמסכת קנים כמו כן.

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.
והעובר על זה ולא קיים דברו בנדרי גבוה, כגון קרבנות ונדרי בדק הבית בזמן הבית, תכף שאפשר לו לקיים, וכמו שכתבנו בסדר ראה אנכי (מצוה תלח), ביטל עשה זה. וכשעברו עליו שלושה רגלים ולא קיים דברו, עבר על לאו דלא תאחר, וכמו שנכתוב בסדר זה בעזרת ה’ (מצוה תקעד).
ובזמן הזה הנודר צדקה ולא פרעה ביום שנדרה, לגבאים או לעניים אם ישנם שם, ביטל עשה זה, וגם עבר בבל תאחר מיד, כדעת קצת המפרשים, ואם אחר לעשות הדבר שלושה רגלים לדברי הכל עבר בכל תאחר.

ולעניין חיוב נדרי בטוי, כבר נתייחדה בהן מצוה שחייב לקיימן בסדר ראשי המטות כמו שאמרנו, ואם אחר לקיימן עד שבא עליהן ביטול, שאין בידו עוד לקיים אותן, אז נאמר בהן שביטל עשה דכל היוצא מפיו יעשה, והלאו דלא יחל דברו (מצוה תו) ולא קודם לכן, ואפילו עברו עליו כמה רגלים.

מצווה תקעה: מצוות עשה לקיים מוצא שפתיו בנדר - ספר מצוות ה'

(עשה רלא) מצוות עשה לקיים מוצא שפתיו מה שקיבל עליו בנדר או שבועה.
שנאמר: "מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת" דברים כג, כד.

מראי מקומות:
ראש השנה דף ו'; שבועות פרק ג'; נדרים;
רמב"ם הלכות נדרים;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ד;
רמב"ן חשב שני חלקי הנדרים לשני מצוות עשה ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ד;
שו"ע יור הדעה סימן ר"ד.