מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרס"ח ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהר השכיר מלקחת ממון מעבידו נוסף על אכילתו.
והוא אומרו יתעלה:
"ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן" (שם, כה).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מבבא מציעא. ושם נתבאר מה שהוא רשאי לאכל ומה שאינו רשאי לאכל;
ואם אכלו – הרי עבר על מה שנאמר: "ואל כליך לא תתן".

תקעז. שלא יקח הפועל בידו יותר על אכילתו - ספר החינוך

שנמנע השכיר מלקחת ממה שיעבד בו, יותר על אכילתו, ועל זה נאמר (דברים כג כה) ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן.
כל עניין מצוה זו מבואר גם כן במצות עשה שלו שבסדר זה (מצוה תקעו). והעובר על זה, בין איש או אשה בכל מקום ובכל זמן, ולקח ממה שהוא עובד בו יותר על אכילתו, עבר על לאו זה, אבל אין לוקין עליו, לפי שהוא דבר שבממון שנתן לתשלומין, וכבר קדם לנו הכלל שאמרו זכרונם לברכה (מכות טז א), שכל לאו שנתן לתשלומין אין לוקין עליו.

ואם תשאל ולמה היה צריך לאו על זה, והלא בכלל גזל הוא?
התשובה, לפי שידמה הפועל שלא יהיה לו חטא בלוקחו מגידולי הקרקע בעת הקציר או הבציר, שדרך בני אדם שלא להקפיד בדבר כל כך, כמו שהם מקפידים במה שיש להם תוך הבית, על כן היה מחסדיו ברוך הוא, להרבות עליו האזהרות במה שהכישלון מצוי, וכעניין שאמרו זכרונם לברכה (שם כג ב), רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות.

מצווה תקעח: מצוות לא תעשה, שלא יקח הפועל יותר מאכילתו - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שמו] מצוות לא תעשה על הפועל שלא יקח בידו ממה שעשה ולא יקח יותר מאכילתו ויתן לאחרים.
שנאמר: "ואל כליך לא תתן" דברים כג, כה.

מראי מקומות:
בבבא מציעא דף פ"ו;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ב;
שו"ע חושן משפט סימן של"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ב.