מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המשלימה ר"מ ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלמנוע המשכון מבעליו בשעה שהוא צריך לו, אלא נחזיר לו כלי יום ביום וכלי לילה בלילה,
כמו שאמרה המשנה:
"מחזיר את הכר בלילה ואת המחרשה ביום".
והלאו שבא בעניין זה הוא אמרו יתעלה:
"לא תשכב בעבטו" (שם, יב).
ולשון ספרי:
"לא תשכב ועבוטו עמך".
אלא מחזיר לו מה שאי אפשר לו בלעדיו מחמת עוניו כמו שבאר ואמר:
"כי היא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו". (שמות כב, כו).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מבבא מציעא.

תקפו. שלא למנוע המשכון מבעליו העני - ספר החינוך

שהזהרנו שלא למנוע המשכון מבעליו בעת שהוא צריך אליו, אלא שנשיב לו כלי יום ביום וכלי לילה בלילה, ועל זה נאמר (דברים כד יב) לא תשכב בעבטו.
ולשון ספרי, לא תשכב ועבוטו אצלך, אלא תחזירהו לו כשלא יהיה לו במה יחליפנו לחולשת עניו (עניותו), כמו שבאר הכתוב כי הוא כסותה לבדה, היא שמלתו לעורו וגו' (שמות כב, כו).

כל עניין מצוה זו, כתבתיו במצות עשה שלו (מצוה תקפז) דהשב תשיב לו את העבוט שבסדר זה.
והעובר על זה ולא החזיר המשכון לעני בעת שצריך לו עבר על לאו זה, אבל אין לוקין עליו, לפי שהוא לאו שאין בו מעשה.

מצווה תקפו: מצוות לא תעשה, שלא למנוע משכון מבעליו - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שנב] מצוות לא תעשה, שלא למנוע משכון מבעליו בעת צרכו.
שנאמר: "לא תשכב בעבוטו" דברים כד, יב.

מראי מקומות:
בבא מציעא קי"ג;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ז;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ו.