מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרמ"א ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלמשכן אלמנה בין עניה בין עשירה,
והוא אומרו:
"ולא תחבל בגד אלמנה" (דברים כד, יז).
ולשון המשנה:
"אלמנה בין שהיא עניה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה,
שנאמר: 'ולא תחבל בגד אלמנה'".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מבבא מציעא.

תקצא. שלא למשכן בגד אלמנה - ספר החינוך

שנמנענו מלמשכן את האלמנות, שנאמר ולא תחבול בגד אלמנה. ולשון המשנה (ב''מ קטו א), אלמנה בין שהיא עניה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה.

משורשי המצוה
שחס ה’ על בריותיו ורצה לזכותנו לקנות בנפשנו מידת החמלה, וצונו שנרחם על האלמנה, שלבבה שבור ודואג שלא למשכנה, וכל דרכי התורה נעם, ונתיבותיה שלום.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה שאין ממשכנין אותה לא על פי עצמו ולא על פי בית דין, כלומר בשום צד אין מצערין אותה למשכנה, שנאמר ולא תחבל בגד אלמנה.
ויתר פרטיה מבוארין בפרק תשיעי מבבא מציעא.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
והעובר על זה וחבל בגדיה או כליה או שום דבר מכל אשר לה שלא בשעת הלואה, מחזירין אותו בזה ממנו אליה בעל כרחו. ואם תודה לו החוב בית דין מכריחין אותה לשלם מה שהיא חייבת. ואם תכפור תשבע ותפטר. ואם אבד המשכון או שנשרף קודם שיחזירנו חייב מלקות, כן כתב הרמב''ם זכרונו לברכה.
ובודאי יקבל אותו בעל החוב בפרעון חובו, ואם כן אני תמה היאך הוא לוקה ומשלם.

מצווה תקצא: מצוות לא תעשה, שלא למשכן בגד אלמנה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שנה] מצוות לא תעשה, שלא למשכן בגד אלמנה.
שנאמר: "לא תחבול בגד אלמנה" דברים כד, יז.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף קט"ו;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ה.