מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקפ"ט ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו לזכור את אשר עשה לנו עמלק, שקידם אותנו ברע,
שנאמר את זה בכל זמן וזמן ונעורר את הנפשות בדברים להלחם בו, שנקרא את בני האדם לשנאו, כדי שלא ישכח הדבר ולא תחלש שנאתו ולא תמעט בנפשות במשך הזמן;
וזה אומרו יתעלה:
"זכור את אשר עשה לך עמלק" (דברים כה, יז).
ולשון ספרי:
"זכור את אשר עשה לך עמלק - בפה,
ולא תשכח - בלב".
כלומר: אמור דברים בפיך שיביאו בני אדם לכך, שלא תסור שנאתו מן הלב.
ולשון ספרא:
"זכור את אשר עשה לך עמלק, יכול בלבבך?
כשהוא אומר 'לא תשכח', הרי שכחת הלב אמורה;
הא מה אני מקים 'זכור'? - שתהא שונה בפיך".
הלא תראה, איך עשה שמואל הנביא, כשבא לקיים מצווה זו: שהוא זכר תחילה, ואחר כך ציווה להרגם,
והוא אומרו:

"פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל" (שמואל-א טו, ב).

תרג. לזכור מה שעשה לנו עמלק - ספר החינוך

שנצטוינו לזכור מה שעשה עמלק לישראל, שהתחיל להתגרות בם בצאתם ממצרים, בטרם נשא גוי וממלכה ידו עליהם, וכעניין שכתוב (במדבר כד, כ) ראשית גוים עמלק. ותרגומו, ריש קרביא דישראל הוה עמלק, שהכל היו יראים מהם בשמעם היד הגדולה אשר עשה להם ה’ במצרים. והעמלקים ברוע לבם ובמזגם הרע לא שתו לבם לכל זה ויתגרו בם, והעבירו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר האומות, וכעניין שמשלו בזה רבותינו זכרונם לברכה משל ליורה רותחת שאין כל בריה יכלה לירד לתוכה, ובא אחד וקפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכוה - הקר אותה לאחרים. ועל זכירת ענינם זה נאמר (דברים כה יז) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים.

משורשי המצוה
לתת אל לבנו שכל המצר לישראל שנאוי לפני ה’ ברוך הוא, וכי לפי רעתו ועורמת רוב נזקו תהיה מפלתו ורעתו, כמו שאתה מוצא בעמלק כי מפני שעשה רעה גדולה לישראל שהתחיל הוא להזיקם צונו ברוך הוא לאבד זכרו מני ארץ ולשרש אחריו עד כלה.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (מגילה יח, א) שחיוב זכירה זו היא בלב ובפה,
וכן הוא בספרי (ריש פ' בחוקותי).
זכור את אשר עשה וגו' יכול בלבבך? כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמורה, הא מה אני מקים זכור? שתהא שונה בפיך, עד כאן בספרי.
כדי שלא ישכח הדבר, פן תחלש איבתו ותחסר מהלבבות באורך הזמנים.

ואל הזכירה הזאת בלב ובפה, לא ידענו בה זמן קבוע בשנה או ביום, כמו שנצטוינו בזכירת יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה. והטעם כי בזכירה ההיא, עיקר הדת, וכמו שהרחבנו הדיבור על זה בהרבה מקומות בספר, אבל טעם זכירת מה שעשה עמלק, אינו רק שלא תשכח שנאתו מלבנו, ודי לנו בזה לזכור העניין פעם אחת בשנה או בשתי שנים או שלוש. והנה בכל מקומות ישראל קוראים ספר התורה בשנה אחת או בשתים או שלוש לכל הפחות, והנה הם יוצאים בכך מצוה זו.

ואולי נאמר כי מנהגם של ישראל בפרשת זכור לקרותה בשבת מיוחד בכל שנה ושנה, תורה היא, ומפני מצוה זו הוא שקבעו כן, והוא השבת שלפני פורים לעולם, ודין יהיה לקרותה ביום פורים, לפי שהוא מעניינו של יום, כי המן הרשע היה מזרעו, אבל להודיע שקודם נס זה נצטוינו בזכירה זו קבעו הפרשה קודם לפורים, אבל סמכוה לפורים על דרך מה שיאמרו זכרונם לברכה (ברכות כא, ב) במקומות סמכו עניין לו.

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים
כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, ולא לנשים. והעובר על זה ולא זכר וקרא בפיו מעולם מה שעשה עמלק לישראל, ביטל עשה זה, וגם עבר על לאו שבא על זה, שהוא "לא תשכח'', כמו שנכתב בלאוין (מצוה תרד) בעזרת השם.

מצווה תרג: מצוות עשה לזכור את אשר עשה לך עמלק - ספר מצוות ה'

(עשה רמב) מצוות עשה לזכור מעשה שעשה לנו עמלק.
שנאמר: "זכור את אשר עשה לך עמלק וגו'" דברים כה, יז.

מראי מקומות:
מגילה דפים י"ח, כ"ט; סנהדרין דף כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קט"ו;
שו"ע אורח חיים סימן תרפ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ז.