מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקל"א ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להתוודות לפניו יתעלה, שהפרשנו את חובת המעשרות
והתרומות
ולהתנקות מהם גם בדיבור, כדרך שהתנקינו מלהחזיק בהן בפועל, וזהו הנקרא:
"וידוי מעשר".
והציווי בזה הוא אומרו יתעלה:
"ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה וגו'" (שם כו, יג).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו ואופן הביעור ועניינו בפרק אחרון ממעשר שני.

תרז. מצות וידוי מעשר - ספר החינוך

שנצטוינו להתודות לפני ה’ ברוך הוא ולהגיד בפינו בבית מקדשו, שהוצאנו חקי המעשרות והתרומות מתבואותינו ומפרותינו, ושלא נשאר כלום מהם ברשותנו שלא נתנו אותו, וזה נקרא מצות וידוי מעשר, ועל זה נאמר (דברים כו יג) ואמרת לפני ה’ אלהיך בערתי הקודש מן הבית וגו'.

משורשי המצוה
לפי שסגלת האדם וגדל שבחו, הוא הדבור שהוא יתר בו על כל מיני הנבראים, שאלו מצד יתר התנועות גם שאר בעלי חיים יתנועעו כמוהו, ועל כן יש הרבה מבני אדם שיראין מלפסל דבורם, שהוא ההוד הגדול שבהם, יותר מלחטא במעשה. ובהיות עניין המעשרות והתרומות דבר גדול, וגם כי בהם תלויה מחית משרתי האל, היה מחסדיו עלינו כדי שלא נחטא בהן להזהירנו עליהם להפריש אותן ושלא ליגע ולהנות בהם בפועל, וגם שנעיד על עצמנו בפינו בבית הקדוש, שלא שקרנו בהם ולא עכבנו דבר מהם, וכל כך כדי שנזהר מאוד בעניין.

מדיני המצוה
כגון מה שאמרו זכרונם לברכה (מגילה כ, ב) אין מתודין וידוי זה אלא ביום, וכל היום כשר לוידוי מעשר, והוא נאמר בכל לשון (סוטה לב א). ומצותו בבית המקדש שנאמר לפני ה’ אלהיך. אבל אם התודה בכל מקום יצא. וצריך המתודה שלא ישאר אצלו דבר מכל המתנות, שכן הוא אומר בערתי הקודש מן הבית.
ואימתי הוא מתודה? אחר שנה שלישית, שמפרישין בה מעשר עני, בשנה הרביעית שאחריה, ביום טוב האחרון של פסח, וכן בשנה השביעית.
ויתר פרטיה, מבוארים בפרק אחרון ממסכת מעשר.

ונוהגת מצוה זו, בזמן הבית, בזכרים
והעובר על זה ולא התודה וידוי זה של מעשרות בזמן הבית ביטל עשה זה.

מצווה תרז: מצוות עשה להתודות ודוי מעשר - ספר מצוות ה'

(עשה רמה) מצוות עשה להתודות לפני ה' ודוי מעשר.
שנאמר: "ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגו'דברים כו, יג.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה'; סוטה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ח.