מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקנ"ב ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהוציא דמי מעשר שני בזולת האכילה והשתיה.
והוא אומרו בו:
"ולא נתתי ממנו למת" (דברים כו, יד).
ולשון ספרא:
"שלא לקחתי ממנו ארון ותכריכין". ואם הוציא ממנו איזה דבר – יאכל כנגדו,
כמו שנתבאר במקומו, והזהיר את המת לחיזוק, כאילו יאמר: אף על פי שהיא מצווה – לא יוציא עליו מעות מעשר שני.

ונראה לי שכיון שציווה יתעלה להוציא דמי מעשר שני במזון בלבד, כמו שאמר: "ונתתה הכסף וגו'" (שם יד, כו) – הרי המוציא אותו בזולת המזון, כאילו נתנו למת, שאין תועלת למת בכך.

תרי. שלא להוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה - ספר החינוך

שלא להוציא דמי מעשר שני אלא בצרכי אכילה ושתיה, ועל זה נאמר (דברים כו, יד) 'ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול ה’ אלהי', כלומר, לא הוצאתי ממנו בדבר שאינו מקיים את הגוף.

בשורש מצות מעשר שני שכתבתי בסדר ראה אנכי (מצוה תעג) תבין טעם העניין, למה נצטוינו שלא להוציאו כי אם בצורכי אכילה ושתיה, ולא נוכל להוציאו אפילו לקנות בו כלי כסף וזהב או עבדים ושאר הדברים, וקחנו משם.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה, שמותר להוציאו בדברים שיסוך גופו בהם, שהסיכה בכלל אכילה ושתיה, דכעין מזון היא, לחזק הגוף ולהועילו.
ומה שאמרו, שאסור להוציא דמיו בשום דבר אחר, חוץ מאכילה ושתיה וסיכה, ואפילו יהיה דבר מצוה.
ולשון ספרי: שלא לקחתי ממנו ארון ותכריכין.
ואמרו זכרונם לברכה (שם פ''א, מ''ז), שכל זמן שהוציא ממנו כלום לשום דבר, חוץ מאכילה ושתיה וסיכה, שתשלום זה הוא שישלם מעות כנגדן ויאכל מהן בירושלים צרכי סעודה, ומן הדומה דכיון שיש בו תשלומין אין בו חיוב מלקות.
ויתר פרטיה מבוארין במסכת מעשר שני.

ונוהג איסור זה בזכרים ונקבות בזמן הבית
כי אז היו לנו מעשרות דאורייתא. והעובר על זה והוציא בזמן ההוא מעות מעשר שני בשום דבר, חוץ מאכילה ושתיה וסיכה עבר על לאו, ומשלם מכיסו דמים כמותם, ולוקח מהם צרכי אכילה ואוכלן בירושלים כמו שאמרנו.

מצווה תרי: מצוות לא תעשה, שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה שסה] מצוות לא תעשה, שלא להוציא מעשר שני או דמיו בשאר צרכים שאינן מאכילה ושתיה וסיכה.
שנאמר: "ולא נתתי ממנו למת" דברים כו, יד.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה';
יבמות דף ע"ג; מכות דף י"ט; פסחים דף צ"א; זבחים דף צ"ט;
רמב"ם הלכות מעשר שני פ"ג הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ב.