מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה ט"ז ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו שייקהל העם כולו בשני של סכות של כל מוצאי שמיטה ושיקראו כמה פסוקים ממשנה תורה לפניהם.
והוא אומרו יתעלה:
"הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגו'" (שם לא, יב) -
וזו היא מצוות הקהל.
ובתחילת קידושין כשאמרו:
"כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות",
הקשו בתלמוד ואמרו:
"והרי 'הקהל' דמצוות עשה שהזמן גרמה, ונשים חייבות?!"
והוסק בסוף העניין:
"אין למדין מן הכללות".
וכבר נתבארו דיני מצווה זו, רצוני לומר איך יקרא, ומי יקרא, ומה יקרא - בפ"ז ממסכת סוטה.

תריב. להקהיל כל ישראל בחג הסוכות - ספר החינוך

שנצטוינו שיקהל עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף, במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות ביום שני בחג, ולקרוא קצת מספר משנה תורה באזניהם, שהוא 'אלה הדברים', ועל זה נאמר (דברים לא, יב) הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגומר.

וזאת היא מצות הקהל הנזכרת בגמרא, כעניין שאמרו בראשון של קדושין (לד, א) והרי הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים חייבות? ופרשו בסוף העניין, אין למדין מן הכללות, כלומר שהאמת שהנשים חייבות בזאת המצוה.

משורשי המצוה
לפי שכל עיקרן של עם ישראל, היא התורה, ובה יפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכין לחיי עד, תענוג נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים, על כן בהיות כל עיקרן בה ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע דבריה.
ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם, אנשים ונשים וטף לאמור מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד כלנו? ותהיה התשובה, לשמוע דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו, ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה ויכניסו הכל בלבם חשקה, ועם החשק בה ילמדו לדעת את ה’ ויזכו לטובה, וישמח ה’ במעשיו, וכעניין שכתוב בפירוש בזאת המצוה ולמען ילמדו ויראו את ה’.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה שהמלך הוא היה המחויב לקרוא באזניהם. ובעזרת הנשים היה קורא. וקורא כשהוא יושב, ואם קרא מעומד הרי זה משובח. ומהיכן הוא קורא? מתחילת ספר אלה הדברים עד סוף פרשת שמע ישראל, ומדלג לוהיה אם שמע, וגומר אותה פרשה, ומדלג לעשר תעשר, וקורא מעשר תעשר על הסדר עד סוף ברכות וקללות עד מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב, ופוסק.

וכיצד הוא קורא? תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים, ומביאין בימה גדולה, ושל עץ היתה, ומעמידין אותה באמצע עזרת נשים, והמלך הולך ויושב עליה, כדי שישמעו קריאתו, וכל ישראל העולים לחג מתקבצים סביביו. וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול, והכהן גדול נותנו למלך, כדי להדרו ברוב בני אדם. והמלך מקבלו כשהוא עומד, ואם רצה יושב.

ופותח ומברך כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת, וקורא הפרשיות שאמרנו, ומברך לאחריה כדרך שמברכין בבתי כנסיות, ומוסיף שבע, ואלו הן: רצה ה' אלהינו בעמו ישראל וכו', ומודים אנחנו לך, אתה בחרתנו מכל העמים, עד מקדש ישראל והזמנים, כדרך שמברכין בתפילה, הרי שלוש ברכות כמטבען. רביעית מתפלל על המקדש, וגומר בה השוכן בציון. חמישית מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם, וחותם הבוחר בישראל. ששית מתפלל על הכהנים שירצם האל, וחותם בה מקדש הכהנים. שביעית מתחנן ומתפלל בה כפי מה שהוא יכול וחותם בה הושע ה’ את עמך ישראל, שעמך ישראל צריכים להוושע. ברוך אתה ה’ שומע תפילה.

ונוהגת מצוה זו בזמן שישראל על אדמתם.
והעובר על זה בין איש בין אשה, ולא בא במועד הזה לשמוע דברי התורה, וכן המלך אם לא רצה לקרות בטלו עשה זה. ועונשם גדול מאוד, כי זאת המצוה עמוד חזק וכבוד גדול בדת.

מצווה תריב: מצוות עשה להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך - ספר מצוות ה'

(עשה רמז) מצוות עשה להקהיל את ישראל אנשים ונשים וטף והמלך יקרא באזניהם פרשיות התורה.
שנאמר: "והקהל את העם האנשים והנשים והטף וגו'" דברים לא, יב.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"א;
רמב"ם הלכות חגיגה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ל.