מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשימצווה צ: מצוות לא תעשה, שלא להלין אימורי פסח עד בוקר - ספר מצוות ה'

[לא תעשה נד] מצוות לא תעשה, שלא להלין אימורי פסח עד בוקר.
שנאמר: "ולא ילין חלב חגי עד בוקר" שמות כג, יח.

מראי מקומות:
פסחים דף נ"ט;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ח.

צ. שלא להניח אמורי הפסח ליפסל בלינה - ספר החינוך

שלא להניח אמורים של פסח עד הבוקר שלא יקריבו אותן והן נפסלין בשהיה זו, ונקראין נותר, שנאמר (שמות כג יח) ולא ילין חלב חגי עד בקר, והוא הדין לשאר אמורין ולשאר קרבנות. ולשון מכלתא לא ילין חלב, בא הכתוב ללמד על החלבים שנפסלין בלינה. וכבר נכפלה זאת המניעה במקום אחר, שנאמר (שמות לד כה) ולא ילין לבקר זבח חג הפסח.

משורשי המצוה
כי כבוד הקורבן להקריבו בזמנו הקבוע אליו, והמעביר המועד נראה כמתיאש ומשליך הדבר אחרי גוו, ואיננו מתעורר ומתפיס כונותיו אל העבודה יפה, ומפני כן נפסלין בכך.

מדיני המצוה
מה שאמרו (פסחים סד ב) שמצוה להקטיר אמורי כל זבח וזבח בפני עצמו.
ומה שאמרו (מנחות עב א) שמצות הקטורתן אחר שחיטה סמוך, ואם לא הקטירן כן מקטירן כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר. ודוקא כשחל ארבעה עשר בניסן להיות בשבת, שחלבי שבת קרבין ביום טוב, אבל אם חל ארבעה עשר בניסן בחול, אין מקטירן בלילה, שאין מקטירין חלבי חול ביום טוב, דיום טוב עשה ולא תעשה, ודוחה לאו דלא ילין.
ויתר פרטיה בפסחים

ונוהגת בזמן הבית בזכרים כהנים.
והעובר ולא הקריבן, אינו לוקה, לפי שאין בו מעשה.

המצווה הקט"ז ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהשאיר אמורי הפסח בלי הקרבה עד שיפסלו ויעשו נותר.
והוא אומרו:
"ולא ילין חלב חגי עד בקר" (שם כג, יח).
ולשון המכילתא:
"לא ילין" בא הכתוב ללמד על החלבים שהם נפסלים בלינה על גבי הרצפה".

וכבר נכפל הלאו בעניין זה בלשון אחר,
והוא אומרו:
"ולא ילין לבקר זבח חג הפסח" (שם לד, כה).