הטיפול בחולה הסופני

ד"ר אברהם-סופר אברהם / טיפול בגוסס וקביעת המוות
הרב ש. דיכובסקי / קדימויות ועדיפויות בהצלת נפשות
ד"ר י. לוק נועם / דבר המעכב יציאת הנפש
ד"ר סודי נמיר / הארכת חיי החולה הסופני - רשות או חובה?
שו"ת נצר מטעי / בדין אותנזיה - החשת המוות מתוך חמלה
פרופ' ח. סומר / הבסיס המדעי-רפואי לקביעת מות המוח
ד"ר אברהם שטינברג / קביעת רגע המוות - סקירת עמדות
ד"ר אברהם שטינברג / קביעת רגע המוות - היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים
פרופ' אברהם שטינברג / כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ
נגד אותנזיה - "מיתה יפה" (החשת המוות מתוך חמלה)