מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישה. שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד היום ההוא - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא נאכל כרמל חדש קודם הזמן הנזכר, שנאמר וכרמל לא תאכלו. והכרמל נקרא תבואה קלויה בשיבולים, גראני''ש בלעז. וחייבין על הכרמל גם כן בכזית.
ואמרו זכרונם לברכה (כריתות ה, א) אכל מן החדש לחם וקלי וכרמל, חייב על כל אחת ואחת. ואמרו גם כן קלי לא היה צריך לאמרו, אבל הזכירו הכתוב לחלק, שמתחייב על קלי בפני עצמו, ועל כרמל ולחם. ואמרו בגמרא על הצד הדחיה, אולי יתחייב על קלי בפני עצמו וכן על כרמל בפני עצמו אחר שהוא מיותר, ויהיה חייב על לחם וכרמל מלקות אחת? והיתה התשובה: למאי הלכתא כתביה רחמנא לקלי באמצע, לומר: לחם כי קלי, וכרמל כי קלי, ויהיה חייב על כל אחד ואחד.
כל ענינה, בשתי מצות הקודמות חברותיה.

המצווה בכל הספרים