מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשימצווה שטו: מצוות לא תעשה, שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

[לא תעשה קפה] מצוות לא תעשה, שלא לאכול ולשתות ביום כפור.
שנאמר: "כי כל הנפש אשר תענוה וגו' ונכרתה" ויקרא כג, כט.

מראי מקומות:
יומא דף פ"ח; ראש השנה דף ט';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א' ופרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ט;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"א.

המצווה בכל הספרים


שטו. שלא לעשות מלאכה בעשרה בתשרי - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לעשות שום מלאכה ביום הכפורים, והוא יום עשירי לחודש תשרי, שנאמר 'בעשור לחודש השביעי' וגו' וכתיב בתריה 'וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם'. ומלת כי, הוא נתינת טעם לביטול המלאכה, וכעניין שאכתוב לקמן בסדר זה במצות עשה דשביתה דכפורים (מצוה שיז).
וגם כל עניין מצוה זו שם תמצאנו, ולא אכתוב לך תוספת בדבר שאינו צריך.

המצווה בכל הספרים