מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישלג. שלא נעבוד הארץ בשנת היובל - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא נעבוד הארץ בשנת היובל, כמו שנמנענו מעבודתה בשנת השמיטה. שנאמר ביובל לא תזרעו, כמו שנאמר (ויקרא כה יא) בשמיטה שדך לא תזרע. וכמו שהשמיטה נאסר בה בין עבודת הארץ בין עבודת האילנות כך היובל, ולפיכך אמר 'לא תזרעו' על הכלל יכלל ארץ ואילן.

משורשי מצות היובל כתבתי במצוה הקודמת מה שיכולתי.

דיניה
בעניין עבודת הארץ והאילנות, כמו בשביעית ובאם כסף תלוה (מצוה פד), כתבתי קצת מן העניינים לעורר לב הקורא על עניני המצוה כמנהגי, עין שם אם תחפץ בו.

המצווה בכל הספרים