מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישמה. שלא נמכור עבד עברי על אבן המקח - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא נמכור עבד עברי כדרך שמוכרין עבדים כנעניים, בהכרזה על אבן המקח, אלא בהצנע ודרך כבוד.
וכן אמרו בספרא (בהר ו א) לא ימכרו ממכרת עבד, שלא ימכרם בסמטא ויעמידם על אבן המקח.

שורש מצוה זו ידוע
שאין ראוי לו לאדם להקל בכבוד חברו, אף על פי שהביאו עוונותיו לימכר, כי לא ידע אם אולי למחר יבוא גם הוא לכך.
באור מצוה זו בקדושין, ודיניה כלולים בעיקרה, אין להאריך בהם.

ונוהגת בזכרים ונקבות
בזמן שהיובל נוהג. שאין עבד עברי נוהג אלא בזמן היובל, כמו שכתבתי למעלה (מצוה של). והעובר על זה ומכר עבד עברי כדרך שהעבדים כנעניים נמכרים, עבר על לאו, אבל מן הדומה שאין בו חיוב מלקות, לפי שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה.

המצווה בכל הספרים