מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישעג. שלא יגלח הנזיר שערו - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא יגלח הנזיר שערו כל ימי נזירותו, שנאמר (במדבר ו ה) תער לא יעבר על ראשו.

משורשי המצוה
כתבתי למטה במצות גדול שער נזיר (מצוה שעד).

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (נזיר לט, א) שאחד מגלח בתער, או במספרים כעין תער, או שתלש השיער בידו, כל זמן שקצצה מעיקרה לוקה, אבל כל זמן שהניח ממנו כדי לכוף ראשו לעיקרו אינו לוקה, שאין זה כעין תער. העביר על ראשו סם שמשיר את השער והשיר את שערו, אינו לוקה, [אלא בטל מצות עשה. נזיר שגילח כל ראשו אינו לוקה] משום התגלחת אלא אחת, ואם התרו בו על כל שער ושער, ואמרו לו אל תגלח והוא מגלח - לוקה על כל אחת ואחת.
וכן מעניין המצוה, מה שאמרו במסכת שבת (נ א) נזיר חופף ומפספס, אבל לא סורק. כלומר, שחופף שערו בידיו וחוכך בצפרניו, ואם נפלו שערות מתוך החפיפה והפספוס אינו חושש, אחר שאין כונתו להשירו, ואפשר גם כן שלא יהא נושר מפני זה, אבל לא סורק במסרק, לפי שהמסרק מפיל ומשיר השער בלי ספק, וכן לא יחוף באדמה מפני שמשרת השער ודאי, אבל אם עשה כן אינו לוקה.
ויתר פרטיה במסכת נזיר.

ולעניין במי נוהגת ובאיזה זמן
ועונש העובר עליה, הכל כדין שאר מצות הנזיר שכתבנו. ומכל מקום יש לברר כאן שאם גילח אפילו שערה אחת יתחייב מלקות עליה, וכמו שאמרו בנזיר פרק שלושה מינין (מ, א) אמר רב חסדא ללקות באחת לעכב בשתים, כלומר, שלא קיים מצות עשה דגלוח כל זמן שנשתירו בראשו שתי שערות, לסתור אינו סותר אלא ברוב ראשו, כלומר אינו סותר חשבון ימי נזרו, אלא אם גילח רוב ראשו, אבל גילח מיעוטו, אף על פי שעבר על לאו ד"תער לא יעבר על ראשו" - אינו סותר חשבון הימים בכך.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
שכל מי שקבל עליו נזירות ואפילו בזמן הזה, אסור לגלח אפילו שערה אחת, והעובר על זה וגלח אפילו שערה אחת חייב מלקות.

המצווה בכל הספרים