מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישצא. שלא לבטל שמירת המקדש - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לבטל שמירת המקדש ללכת סביבו תמיד בכל לילה, שנאמר (במדבר יח ה) ושמרתם את משמרת הקודש. וידוע שלשון שמירה עומד במקום לאו, וכמו שאמרו זכרונם לברכה: כל מקום שנאמר פן ואל אינו אלא לא תעשה.
ואמרו במכלתא: ושמרו את משמרת אהל מועד אין לי אלא בעשה, ומנין בלא תעשה? תלמוד לומר ושמרתם את משמרת הקודש. עד כאן.
ואולי דרשו עשה ולאו כשימצאו שני המקראות מורים על דבר אחד, ומאותו שבא דרך צווי לנוכח למדו הלאו, והצווי הנסתר שהוא קל ממנו דרשו בעשה.
וכל שוקל הדברים במאזני צדק יודה בזה שהנסתר קל מצווי שהוא לנכח.

משורשי המצוה
עם קצת דיניה כמשפט הספר, כתוב בסדר זה במצוה ראשונה (שפח).

המצווה בכל הספרים