מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתלט. שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא להעלות שום דבר מהקרבנות חוץ לעזרה, וזה יקרא מעלה בחוץ ועל זה נאמר (דברים יב יג) השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום. פירוש עליה - שריפה.

ואמרו בספרי אין לי אלא עולות, שאר קודשים מנין? תלמוד לומר (שם יד) ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך, ועדיין אני אומר עולה בעשה, שהכתוב אומר שם תעלה עולתיך, דמשמע עולה לבד, וכן הוא גם כן בלא תעשה, שהכתוב אומר השמר לך פן תעלה עולתיך, דמשמע עולה לבד, שאר קודשים לא יהו אלא בעשה, כלומר, שהמקריב קודשים בחוץ, לא יהא עובר אלא בעשה, שאמר הכתוב ושם תעשה וגו', דמשמע, ושם תעשה ולא בחוץ, ולאו הבא מכלל עשה עשה, תלמוד לומר ושם תעלה עולותיך, עולה בכלל היתה, ולמה יצאת, להקיש אליה ולומר לך: מה עולה מיוחדת שהיא בעשה ולא תעשה, כך כל שהוא בעשה - הרי הוא בלא תעשה.
כל ענינה, כמו לאו דזביחה בחוץ שכתבתי באחרי מות (מצוה קפו).

המצווה בכל הספרים