מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתמד. שלא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לאכול מעשר שני של יצהר (פירוש שמן) חוץ לירושלים, שנאמר (דברים יב יז) לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ויצהרך.
כל עניין היצהר כעניין הדגן והתירוש. ושיעור אכילת השמן לחייב עליו הוא בכזית, לפי מה ששמעתי ממורי ישמרו אל, ואף על פי שהוא משקה, לאכילה הוא עומד לכל בני אדם, ואם ידענו כי מקצת מן הישמעאלים ישתוהו, בטלה דעתם אצל כל בני אדם.

ואל תחשב לומר, שזה הלאו ד"לא תוכל", שיהיה לאו שבכללות, שכל עניין ועניין הוא לאו בפני עצמו, וכן הוא מפורש במסכת מכות (יז ב), אבל מעשר דגן תירוש ויצהר חייב על כל אחד ואחד, וקא פריך התם (מכות יח, א) וכי לוקין על לאו שבכללות? ומהדר ליה קרא יתירא הוא, מכדי כתיב ואכלת לפני ה’ אלהיך מעשר דגנך תירשך ויצהרך, לכתוב רחמנא "לא תוכל לאכול אותם בשעריך" פרשינהו כלהו הכא למה לי? שמע מינה ליחודי להו לאו לכל חד וחד. וזה הכתוב של ואכלת הוא בסוף סדר זה, ומה שהזכיר במקרא זה ובכורות בקרך וצאנך, ואף על פי שהם לכהנים בספרי נדרש כי בא להקיש מעשר לבכור וכו'.

המצווה בכל הספרים