מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתצב. שלא ליטע אשרה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לנטוע אילנות במקדש או אצל המזבח, ועל זה נאמר (דברים טז כא) לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה’ אלהיך וגו'.
בטעם איסור זה, כתב הרמב''ם זכרונו לברכה, לפי שכך היו עושים עובדי עבודה זרה בבתי עבודה זרה שלהם שנוטעין שם אילנות יפים. וכדי להרחיק כל הדומה להם ממחשבת בני אדם הבאים לעבודת האל ברוך הוא במקום ההוא הנבחר, נמנענו מלנטוע שם כל אילן, וקרוב הוא על צד הפשט.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה שאין האיסור בנוטע האילן אצל המזבח ממש כפשט הכתוב, אלא אף הנוטע בכל עזרה לוקה, שכל העזרה נקראת אצל מזבח, ובין הנוטע אילן מאכל או אילן סרק הכל בכלל האיסור ולוקה עליהם.
ועוד אמרו חכמים לגדר איסור זה, שאסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש כדרך שעושין בני אדם בחצרותיהם, ואף על פי שהוא בבנין ולא בנטיעה, שנאמר כל עץ, אלא כל הסבכות ואכסדראות היוצאות מן הכתלים שהיו במקדש של אבן היו.
ויתר פרטיה, מבוארים במסכת תמיד (כח ב).

ונוהג איסור זה בין בזכרים בין בנקבות, ואפילו בזמן הזה
הנוטע אילן בכל העזרה חייב מלקות.

המצווה בכל הספרים