מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתצח. שלא להקים עלינו מלך נכרי - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שנמנענו מלהקים מלך עלינו איש שלא יהיה מזרע ישראל, ואפילו יהיה גר צדק, ועל זה נאמר (דברים יז טו) לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא. ואמרו זכרונם לברכה בספרי לא תוכל לתת עליך איש נכרי, זו מצות לא תעשה, וכמו כן שאר המנויין אין ראוי שנמנה עלינו בדבר מהדברים, לא מנוי תורה ולא מנוי מלכות, איש שיהיה מקהל גרים, עד שתהא אמו מישראל, מדכתיב שום תשים וגו', ודקדקו זכרונם לברכה (קדושין עו, ב) כל שִימות שאתה משים עליך לא יהיו אלא מקרב אחיך.

שורש המצוה ידוע
כי מהיות הממונה לראש להכניע לכל בכל אשר ידבר, צריך להיות על כל פנים מזרע ישראל שהם רחמנים בני רחמנים, כדי שירחם על העם שלא להכביד עולם בשום דבר מכל הדברים, ויאהב האמת והצדק והישר, כידוע לכל שהוא ממשפחת אברהם, שיש בה כל טובות אלו, וכעין שאמרו חכמי הטבע, שטבע האב צפון בבניו.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה, שאין מעמידין אלא מזרע ישראל ראש שררה, ואפילו ממונה על אמת המים, שמחלק ממנה לשדות, ואמרו גם כן, שאין מעמידין מלך ולא כהן גדול למי שהוא ספר או בלן או בורסקי, לא מפני שיהיו פסולים למלכות, אלא מפני שאומנותן נקלה מזלזלין בהם העם לעולם. ומי שיעשה במלאכות אלו אפילו יום אחד, נפסל לשררות אלו.

ובמלכות ישראל כבר זכה בו דוד וזרעו לעולם, ואין בידינו עוד לשנותה כמו שאין בידינו עוד לשנות הכהונה מזרע אהרן. שנאמר עליו (שמואל ב ז טז) כסאך יהיה נכון עד עולם. ובביאור אמרו זכרונם לברכה כתר מלכות זכה בו דוד. וכל המאמין בתורת משה יודה על זה.
ויתר פרטי המצוה מבוארים במקומות מיבמות, וסנהדרין, וסוטה ונידה. וכבר כתבתי קצת בדיני המלוכה כמנהגי למעלה בסדר זה במצות מנוי המלך.

ונוהג איסור זה לעניין המלוכה
בזמן שישראל על אדמתן בישובן, והיא מן האזהרות שהם על כלל הצבור.
ולעניין שאר שררות שבישראל, נוהג איסור זה בכל מקום שהם, שאסור להם מן התורה למנות על הצבור אדם שאינו מבני ישראל.

ומשורש המצוה אתה דן
שאסור גם כן למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים, והממנה אותם מפני קרבה, או מיראתו להם, או להחניפם - לא תסור רעה מביתו, ועל קדקדו חמסו של אותו רשע ירד. ומי שלא יירא מכל אדם להועיל לרבים בכל כוחו, שכרו יהיה אתו מאת ה’ תמיד בעולם הזה, ונפשו בטוב תלין לעולם הבא, וזרעו יירש ארץ.

המצווה בכל הספרים