מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקב. שלא ירבה לו המלך כסף וזהב - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא ירבה המלך ממון רב, כלומר שלא יהיה תחת ידו אלא כשיעור מה שהוא צריך למרכבתו ועבדיו המיוחדים לו, ועל זה נאמר (דברים יז יז) וכסף וזהב לא ירבה לו.

משורשי המצוה
מה שמבואר בכתוב: לבלתי רום לבבו וגו'.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה שלעצמו הוא דאינו מרבה, אבל מרבה הוא לצורך ישראל ולתועלתם, כלומר לשמור אותם ועריהם ומקומותם מן האויבים.
ויתר פרטיה בסנהדרין (פ''ב).

ומלך העובר על זה ושם מגמתו למלא אוצרות מממון להשלים חפצו לבד, לא שתהא כונתו לתועלת העם ושמירתם, עבר על לאו זה, ועונשו גדול למאוד, כי כל העם תלויים במלך, על כן צריך הוא להשים כל השגחתו בטובת עמו, ולא בכבוד עצמו והשלמת תאוותיו.

המצווה בכל הספרים