מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקיט. שלא נירא מהריגת נביא השקר - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא נירא מלהרוג נביא השקר, ולא נפחד שיהיה לנו בזה שום עונש, ואפילו היה מתנבא בקיום המצות, אחר ששקר בפיו אין לנו עונש במיתתו, אבל היא עלינו מצוה, ועל זה נאמר (דברים יח כב) לא תגור ממנו.
ולשון ספרי "לא תגור ממנו", לא תמנע עצמך מללמד עליו חובה.

משורשי המצוה
מה שכתבתי בסמוך במתנבא בשקר.

דיני המצוה
קצרים, והם בסנהדרין (פרק הנחנקין).

ונוהגת מצוה זו, בזמן הבית
שישראל ביישובן, כי אז בידינו לדון דיני נפשות, ואמרו זכרונם לברכה (סנהדרין ב א) שאין דנין נביא השקר אלא בבית דין של שבעים ואחד.

המצווה בכל הספרים