מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקלד. שלא להעבידה אחר שבעלה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא נעבוד באשת יפת תואר אחר ביאה עליה, ועל זה נאמר לא תתעמר בה תחת אשר עניתה. פירוש תתעמר לשון שימוש. וכן אמרו בספרי לא תתעמר בה, לא תשתמש בה. והעניין הוא שלא נעמידה כפלגש או שפחה לעבדות.
ואין עניין הכתוב שלא נשתמש בה בכל שימוש שהנשים עושות לבעליהן, אבל הכתוב יאסור מלעשותה שפחה, כמו שאסור מלמוכרה גם כן לשפחה, והכונה אחת. וכמו כן בגונב נפש מאחיו, שכתוב בו (שם כד ז) והתעמר בו, פרשו זכרונם לברכה (סנהדרין פה, ב) שיכניסנו לרשותו וישתמש בו.

משורש מצוה זו
יגיד עליו רעו הסמוך (מצוה תקלג). ושאר העניין כתוב במצות עשה שלו (מצוה תקלב).

המצווה בכל הספרים