מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקמג. שלא ילבש איש מלבושי אשה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא ילבשו האנשים מלבושי הנשים, ועל זה נאמר (דברים כב ה) ולא ילבש גבר שמלת אשה.

משורשי המצוה
מה שכתוב במצוה הקודמת.

דיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (מכות כ, ב) שאין האיסור והמלקות בלבוש לבד, דהוא הדין בתיקון שלהם, שכל המתקן עצמו בתקונים המיוחדים לנשים חייב מלקות, כגון המלקט שערות לבנות מתוך שחורות מראשו או מזקנו, וכן הצובע שערותיו כדרך שנשים צובעות אותן, וכן תרגם אנקלוס ולא יתקן גבר בתקוני אתתא.

ומה שאמרו זכרונם לברכה (רמב''ם ע''ז יב י) שטומטום ואנדרוגינוס אינו עוטף ראשו כאשה, ואינו מגלח ראשו כאיש, ואם עשה כן אינו לוקה, וכן בכל מקום, נותנין עליהם חומרי האנשים והנשים, ואם עברו אינם לוקין, לפי שהן ספק, אבל אם עברו באיסור שאיש ואשה שוין בו שזה אין צריך לומר שלוקין עליו.
ויתר פרטיה, מבוארים במסכת נזיר פרק שני נזירים (נט א).

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים
והעובר על זה ולבש מלבושי הנשים, או שתיקן עצמו בתיקוני הנשים, כגון שלקט שערות לבנות מתוך שחורות, או שצבע אפילו שערה אחת - חייב מלקות משילקט אותה או יצבענה.

המצווה בכל הספרים