מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקעב. שלא יתן הלוה ריבית לישראל - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שנמנענו מלתת ריבית לישראל, וכמו כן גם מלקחת אותו, ועל זה נאמר (דברים כג כ) לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אוכל נשך כל דבר וגו'. ובא הפירוש על זה, לא תשיך לא תנשך, כלומר לא תתן ריבית, שהנותנו הוא הנשוך.
ובבאור אמרו בפרק איזהו נשך (ב''מ עה, ב) הלוה עובר משום לא תשיך, ומשום ולפני עור לא תתן מכשל (ויקרא יט, יד). ואלו לא באה המניעה מפורשת על זה, הייתי סבור שהמלוה הוא שאסור לקחתו, אבל הלוה אם רצה למחול ורוצה באונאתו שיהא מותר, כעניין אונאה שהמאנה הוא עובר, לא המתאנה.

משורשי איסור הריבית
והרחקתו מבני ישראל, כתבתי בו מה שידעתי בסדר משפטים (מצוה סח) ובסדר בהר סיני (מצוה שמג), קצת דיני הריבית כמנהגי, וכל הצריך למצוה זו כמנהג הספר, וקחנו משם.

המצווה בכל הספרים