מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקצז. שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלוץ - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שנמנע כל אדם מישראל מלבוא על היבמה בעודנה תחת זיקת היבם, ועל זה נאמר (דברים כה ה) לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבוא עליה.

משורשי מצות היבום
אכתוב מה שידעתי בו במצות עשה של יבום שבסדר זה (מצוה תקצח). וגם שם אכתוב קצת דיני המצוה ועניינה כמנהג ספר זה.
והעובר על זה ובא על היבמה, והיא תחת זיקת היבם - חייב מלקות. ועיקר אזהרה זו היא על האנשים, וגם היא בכלל האיסור שלא תבוא ותנשא לשום אדם, עד שתפטר מן היבם. ואפשר שאם עברה ונבעלה לרצונה, ועודה זקוקה ליבם, שגם היא בחיוב המלקות [א''ה סימן קעג].

המצווה בכל הספרים