תידוהיה תרוסמהו תילארשיה תונמאה

תרפע ןועדג ר"ד

ה"נשת ןויס ,11 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב

תמועל יתרוסמ ידוהי בטוק :םיבטק ינש ןיב תילארשיה תונמאה תא ביצמ רמאמה :תיצמת
.תילארשיה תונמאה לש הקימנידה תא רידגהל הסנמ םכרדו ,ילילא-ינאגפ בטוק

;דורמנ ;בויא ;קחצי תדיקע ;תילארשי תונמא ;תונמא :חתפמ תולימ

םינמא ידיב תרצונו הרצונ תילארשיה תונמאה ,הבושתב םירזוח ותיברמש םועז ץמוק דבלמ
דחוימב לודג בור תודוא לילכהל ןתינ ףא תונורחאה םינשה תורשעבש ,עיתפמ הז ןיא .םיינוליח
הרקמ .תידוהי תרוסמ תרימשל (אבא תיב) הפיקע וא הרישי תיפרגויב הקיז ילוטנ םינמא לש
,הנומאל תונמא ןיב תירבה רחא שקבמו הפיכ שבוחה רייצ ,(1876-1944) קורטש ןמרה
,ופקות לע רמוש תורבידה תרשע ךותמש ינשה רבידה .וניתוזוחמב ידמל רידנ גירח הווהמ
.רבתסמ

רשא ,תונמאה ימוחתב רמוחו לק ,ויולימל ארוק ,ללח לכ לש וכרדכ ,ינומאה ללחה ,ןכ יפ לע ףאו
ילארשי -יתונמאה ןויסנה רופיס אוה וז הסמ לש הרופיס .ילטנדצסנרטב תנינועמ התוהמ יפ לע
וא ךכ .קירה ללחה תדרח ךותמ םג ילואו ,קירה ללחב הרכהה ךותמ םיתעל ,ללחה תא אלמל
.טושפ אל רופיס ,תרחא


"היונבה םילשורי" רפסה רעשל ןבר באז לש םושיר
ץש סירוב תאמ

ידרומ .תידוהיה הלכשהה םחר ךותמ 19 -ה האמה תיצחמב הדלונ השדחה תידוהיה תונמאה
,(יאפוריא זכרמ יטסילאיר רויצ ,בור יפ לע) "ולופא לספ" רחא וכשמנ "רדח"ה ישרופו הבישיה
תונמאה יסדרפ .ידוהיה ברה ינפ לע יתפרצה וא ינמרגה ,ינלופה רטסייאמה תא םפידעהב
.םיציצמב ויה םיברו ,ןשיה ס"דרפה תא ורימה תיברעמה


לארשי ןואיזומ ףסוא ,דב לע סופד עבצ ,"לאלצב" םגד

יטילבת ,תשוחנ תושקימ .תילארשיצראה תונמאה הדלונ םג ,ןיפיקעב ולו ,וז הדירמ יכרב לע
תוסוכ ,והילא אסכ ,שדוק ןורא ובציע (1929 - 1906) "לאלצב"ב ורצונש 'וכו ףסכ יבירצת ,בהנש
.ינחלופה רשקההמ הרכונש וזכ ךא ,ןכ ?תידוהי תונמא .ב"ויכו חספ תוחלצ ,תויכונח ,שודיק
תא םיליבומה םייתונמואה תוחוכה ,תרוסמ ירמוש ויה "לאלצב" ילעופמ רכינ קלח םא םג ,ןכש
(םירחאו דוד ןב לאומש ,הירא רוג ריאמ ,ןבר באז ,ץ"ש סירוב) ותוללכב דסומה תאו תקולחמה
,"רצוא תרעמ" שמיש תודהיה םלוע ,םרובעב .הנומא לאכ רשאמ רתוי "תוברת" לאכ תודהיל ושגינ
תיבב הקיקשב ופסא הלא לכ תא ;'וכו שדוק ירפס ירויא ,הרות יטושיק) ראפ לש םינמכימ תריתע
.םירדח הב תוברהלו הקימעהל םיווצמ םה רשא ,(דומצה תוכנה


.1930 םילשורי ,דב לע ןמש ,ימצע ןקויד - ץש סירוב 'פורפ

...םיחרואה רדחבש "הנירטיו"ל ץוחמ םעפ יא הואיצוה "תילאלצב"ה הריציה לש הינכרצ םא םג קפס
ידוהי תיב לכב דחויי ויפל ,"ידוהיה רדחה" ןויער תא "לאלצב טוקלי"ב 1928 -ב ץ"ש סירוב חסינשכ
םגו ,תירחסמ הלובחת קר אל האר אוה ויניע דגנ ,םיידוהי (לוחו שדוק) ןח יצפחל רדח תוצופתב
תדחיימ תיתדה תוהזה היפל ,תינויצ תימואל החסונ - לכל לעמ - אלא ,"יתוברת" טקא קר אל
,(1898) "הרונמה" ,לצרה רודואית ,םסרופמ יאניו לרבילו ינוליח לש ורופיס חסונ והשמ .םואלה תא
דסונ "לאלצב"ש ,םאתהב ,רוכזנו .שכרש היכונח תוכזב ותוהזב שדחמ הכוז ללובתמ ידוהי וב
,ענמיהל ודיפקהש םיינויצ םידוהי ידיב (הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע) הינמרגמ להונו הינמרגב
םיגוחה ןיבל "לאלצב" ןיב ועלגתנש םירמה םיכוכיחה תא ריכזנ ,ליבקמב .תדה תווצממ ,םבורב
"לאלצב" דגנ םעז תפקתהב אצי "הירומ" ידרחה ןותיעה :1909 -ב םאיש) םילשוריב םיידרחה
לילב יברעמה לתוכל ךומס םיקובח םיכלהמ וארנש ,דסומה ידימלת תא "!ןולקה דומע לא" עיקוהו
.(באב העשת


: ץש סירוב לש ולספ
1894 םילשורי ,"ילא 'הל ימ" ארוק יאנומשחה והיתתמ

תילארשיצראה תונמאה תא הקיחרה םירשעה תונש לש תיטסינרדומה הדירמהש ,קפס ןיא
קתנתהל העיבתה התלע התע .יתולגה הנויבצבש וזל חטבלו ,תידוהיה תרוסמל התקיזמ
םירדוק םידוהי קר רייצל וניצר אל..." :"םימש לוכתו תולוח ןיב"ב ןמטוג םוחנ) "תויתולג"המ
ןיבור ןבואר ירויצב שרופמב התהוזש ,"תוירבע"ה ("...יברעמה לתוכה דיל וא תסנכ יתבב
ומכ םירויצב ,ןילופב ונדועו ,גרבנשריה לאומש רייצש םיינקדבע םיידרח םידוהיל הבושתכו)
,ימלסומ דגסמל ,יברעה רפכל טבמה תא התנפה ,(דועו "תולג" ,"קידצה תייוולה" ,"תבש גנוע"
- םיידוהי םירבק םתיברמש ,"םישודק תומוקמ" םע רקיעב והוז ץראה יפונ ,זא דע) יברעה רבקל
יברעה חאלפל לכל לעמו ,(תימלסומ םתוזח יכ ףא - םיכלמו םיקידצ ,םינבר ,תוהמא ,תובא ירבק
יגורה ,לאילמג ןב ןועמש 'רו לודג ןהכ לאעמשי 'ר .תינשוחהו הנשדה ותגוזלו רועה ההכו קצומה
םיילילא םיירושא םיטילבת ןונגיסב 1925 -ב בוקינלמ םהרבא ידיב ובצוע ,םינושארה תוכלמה
1928 - 1926 לש ןמטוג םוחנ לצא .תידוהיה תרוסמה לע טלתשה םודקה חרזמה .ןיטולחל
םיבוגישב תנייפואמה ,הנמנמש תיחאלפ לשו יברע םיזע העור לש היגאמו הקיטסימ ואצמת
."םלוגה" וא "קובידה" חסונ ברה לש היגאמה דוע אל .םודקה ירצמ-ירושאה חבטמהמ םייגולותימ
-ב ,ןכל םדוק דבלב רצק ןמז ,ןיינעמו .תסנכ תיבמ רתוי ןמטוג םוחנל ומסק ופי יסדרפ ,תע התואב
תא הינמרגב רצי תע ,("תיתולג") תפגוסמ תידוהי הקיתוגל ריעצה ןמטוג היה ןותנ ןיידע ,1923
.ןלהל ונירבד ךרואל רתאנו בושנ םיבטקה ינש ןיב וזה תלטוטמה תעונת תא ."בויא" יטירחת תרדיס


גרבנשריה לאומש לש רויצ .תולג

,םתרוסמו םירוהה תיב דגנ םיממוקתמו תינאישטינ תויסינוידב םיזחאנה ,תישילשה הילעה ילוע
,טניירואל תולגתסהו ףוג חוכ ,המדא תדובע יחנומב רדגומה ,"שדח ידוהי" לש תוברת בצעל ושקב
1924 -ב ןבואר רייצש ,ןורימ-רהב םידקרמה םיפיחשה םידיסחה .ןיליפתו תילט יחנומב אל הלילחו
ירירשה ,יטנגיגה ץולחה ץרענ ודגנכש ,רחא םלוע ,המוסק יכ ףא ,הקוחר הקיטוזקאכ וספתנ רבכ
םא .(1923 ,"םינושארה תוריפה") ירבע סלטאכ תוריפ אשונו םימשל המדאמ חמוצה ,ףוזשהו
ותגוז וארו) ראשה ינפ לע תומידק ירצונה סותימלש ירה ,יהשלכ תיתימ הקיז הז ץולח םייקמ
,םדמדא ןקז לעב תווצמ-רמוש ידוהי הנש התואב ןבואר רייצשכו .(הנודאמכ תבצועמה ,הצולחה
.(הדובעה-ידגב) תוינוליחל (קולחה) תויתד ןיב ידוהיה תא עסש ומכ ,לוחכו רוחשל וידגב תא הצח אוה
:"יתד ןמא"כ 1922 -ב הצרא עיגה ןבואר :התלילש ןיבל תודהיה רושיא ןיב תלטוטמה תעפות ,בושו
,הלא .הזטסקא יזוחא "םיאיבנ" הברה 1922-1918 םינשהמ םיינמורה וירויצב רתאל םתלוכי
,ילטנדצסנרטל תיתונמואה ההימכה לש ףתושמה- הנכמה סיסב לע היראמו ושי םע ודחוא ,שיגדנ
,ץיבונר'צמ ריעצה ינוליחה ,ןיבור ןבואר לש "ותויתד" תיתשתב .עודי ידוהי ובאט ולליח חטבל ךא
תמאה שופיח לש הקיסנב סותימה יהבג לא קסונה "רוביג"-ןמא לש יטסילובמיס םזילאידיא ןכש
"תיחישמ תונמא" - םיפיעסה ינש לע 1924-1923 ןיב חסופ אוהשכו .תורשפ לכ רסוחו תיטולוסבאה
,רויצה-תמדקב תבצינ הידרפס הידוהי :1924 ,"תבש ברע" ורויצ ואר) "תיחרזמ-תיצולח תונמא" וא
חאלפ הלאמשמ ;םיקחשל רמתימ קדה ופוגש יתפצ דיסח הנימימ ;תבשל הפאש תולח יתש הידיב
,ולש ץע-ךותיחב .הינשה היצפואב שרופמב רחוב אוה - (זע בלוחו המדאה לע ערוכה ,ההכ יברע
ריעצ גוזב הנענ ןימימ ידוהי דיסח - (1923 ,"םיקולא-ישקבמ" תרדיס ךותמש) "הנבל שודיק"
.שדחתמה ןבואר לש ותריחב וז - חרזמה סותימ ,המדא ,סורא .לאמש דצמ םוריעב קבחתמה
ידוהי .וידב תא וסלכאיש םה - חרזמה תושנו םילשורי ירמחמ ,ופי יגייד ,לילגה יירפכ ,ךליאו ןאכמ
זא םגו ,םישולשה תונש ינפל אל םהילא בושי ןבואר ?בלולו גורתא ?םירמזילכ ?הרות רפס םע
.רולקלופכ ןיידע


םירשעה תונש תונומתמ ,1926 ןמטוג םוחנ לש ןמש תנומת ,ופיב םיסדרפ
:תידוהיה תרוסמל התקיזמ תילארשיצראה תונמאה תא הקיחרהש
."יברעמה לתוכה דיל וא תסנכ יתבב םירדוק םידוהי קר רייצל וניצר אל"

וא םע ,םילמיירטשבו תואיפב ,םיידרח םידוהיש הז דציכ ריבסת איה .חתפמ-תלימ איה "רולקלופ"
שוברת םע םיברע דצל יקבסוניבטיל סחנפ ירויצב םירשעה תונש זאמ םיבככמ ,תוכוס-יבלול ילב
הקיטוזקאל רתויו רתוי הכפה תידוהי תרוסמ .ימוקמ יטוזקא יווה הלא םג הלא .רומח םע תויברעו
-אלה חרזמל רתוי רסמתהל יושע ,יקסבוניבטילכ ןמא .האילפב הב ןנובתמה "רזה" יניעל תגצומה
ויתונשב ,חטבל - רסמתהל יושעש הדימב הב ,(דועו "רגסמו תויברע" ,"רומחו היברע) ידוהי
.תלעופ תלטוטמה ."רהוזה" ךותמ םיטפשמ רויצ-תביתכלו םינבר תואנקוידל - תונורחאה
ידוהי יומידל רכז לכ אצמיי אל ,אמגודל יקצירז ףסוי ,רולקלופה ימסקמ ילארשי ןמא ררחתשהשמ
הרוש תילבקה הקיטסימה חורש (1924 ,םילראווקא) ולש תפצ ירויצ לע רמאיי םאו .ותריציב
.הזארפ אלא תאז הייהת אל ,םהילע


.טרהנייטש בקעי תאמ ץע ךותיח ,"תבש"

,המדאה ישנא ןיב תירב הרזח םיעבראה תישאר דעו םירשעה תונש זאמש תילארשיצראה תורפסב
ןיב תשדוחמ תירב וז התיה .תרוסמה-ירמוש םישישקה םה ,"םימש"ה ישנא ןיבל ,םיריעצה םיצולחה
"חורב םילהא") םילשורי ןיבל קמעה ןיב ףא םיתעלו ,"םש"ה יטילפל "ןאכ"ה ימישגמ ןיב ,םירוהל םינב
שישיל םיצולח םירבחתמ (1942) םולש 'של "המדא" ומכ תוזחמב .(בוריקב 1940 ,ירא-ןב םוחנל
םירבחתמ (1940) ןמשא ןורהאל "תאזה המדאה"ב ;םימשו המדא לש תודחאב בגשנו ירותסמ
.דועו ,לואש 'רו ןמחנ 'ר םע םיצולחה םירבחתמ (1931) יכנא 'זל "תיבה"ב ;לאוי 'ר םע םיצולחה
.תודהיהו תוירבעה תירב


"ינומכ שיא חרבי אל"
.1928 ,וקדוב ףסוי תאמ ץע ךותיח

קורטש ןמרה לש והרקמ היה גירח :הנוש חרואב וז תוילאודל ביגה ילארשיצראה רויצהש ,אלא
-ךוראו ילטנמונומ ,ידרח ידוהי ,(1923) הפיחל הצרא ותיילע רחאל רצק ןמז ,ןמש-יעבצב רייצמה
ענמנ ילארשיצראה רויצה ,בור יפ לע .למרכה רה לע רמולכ ,ץראה-תמדא לע תויממוק דעוצה ,ןקז
1902 זאמ וריוצש ,לארשיל תמייק-ןרקה ירויצ :תרוסמה-רמוש ,שישיה באה תא הצרא תולעהלמ
אלא ,שישיה ויבאב םנמא ךומת ריעצה ירבעה ץולחה תא וגציי ,(הינמרגב) רפוהנצנר 'א ידיב
מ"א םג .ךרדה תא ול הרומו ןבל התכרב תנתונ ,הדשב ףעיב תפלוחה ,תיכאלמה "ןויצ תב"ש
ץולחה דועב ,םיצוק ךבסב אולכ ידרחהו שישקה ידוהיה תא בישוה (1903 ,הינמרגב ןיידעו) ןייליל
ובו ןטק ץע-ךותיח וקדוב ףסוי סיפדה ןיידע 1935 ביבס .קוחרה ינויצה קפואה ילא שרוח ריעצה
םיגוויזכ אלש .עקרה-יללצב תוכשחומ שישיה ויבא ינפ רועב ,תורקי-רואב ריעצ ץולח ינפ תוראומ
.(1930 ,"ינומכ שיא חרבי אל") םינבו תובא ןיב וקדוב גוויזש םימדוק


ןבואר תאמ רויצ ,ךרדב ,החונמ

תולגה ישנאמ ,רוד לא רודמ דיפלה תא ריבעהלו דירפהל תילארשיצראה תונמאה התטנ וליאכ
.לארשי-ץראב תיתובשייתהה המשגהה יריעצ לא תידוהיה תרוסמהו


ןאיליל .מ.א לש םיילארשיצראה וירויצמ

בככל םיברמה (תפצבש "י"ראה" תסנכ-תיב ,םלוכמ רתוי) תסנכ-יתב ימינפת לע ,אופא ,רמאנ המ
אל ?הבושתב ונתונמא הרזח םולכ ?םיעבראהו םישולשה תונש לש ילארשיצראה רויצב עתפל
"ימלשורי ידנפא") םירשעה תונש לש תילטנמונומהו הקצומה תיחרזמה "תוירבע"הש ,ןוכנ :קוידב
םיעוגעגב הרמוה ףאו הסואמ הכפה - (קהבומ ינוערפ ןונגסב 1925 ביבס בוקינלמ םהרבא לסיפש
(תולגב ,סיראפב הכורא תינורקע הייהש ךות) עוגעגה שומימ םרב ,(יפוריאה) "םש"לו "תודהי"ל
הקירטסיה ,תויגרט ,שגר לש תוילטנמכ ספתנ "ידוהיה" :תודהיל השדח תונשרפ לע ךמתסה
הלוכסאל םיברוקמהמ םיבר איבה ןיטוס םייח לש ידוהי-יטסינויסרפסקאה לדומה .תויטטסקאו
התעקפה ('זרו'ז רמדול ,יאסיראפה רקבמה לש וגשומ) "תורוצה דוהי"ב תוהזל סיראפ לש תידוהיה
םימינפת ,רעוסו ןשד לוחכמ ,הזע תוינועבצ ,ןאכמ .ילמס-ישגרה תוויעה לא םזילאירהמ הרוצ לש
וליפא קקזנ וניאש ,"ידוהי" יתוזח יוטיב וגציי הלא - תילוכנלמו תימיטניא הריוא ,עבמ יסוחדו םיהכ
תיב תנומת וא ,ןיליפת חינמה ידוהיה יומיד לע רבדל אלש ,לאגאש לש תפפועמה הרפלו תמה גדל
לש התויב םא יכ וניא - דועו ימש ,והידבוע ,לקנרפ ,לטסק ירויצב תסנכה-תיב םינפת .ידוהי תורבק
.םייגולופורתנא םיידוהי םירשקה לכמ קחרה הפחירו םייפנכ השרפש תידוהי המשנ

יוהה לכ לע ,1918 זאמש וקדוב ףסויו טדרהנייטש בקעי לש תינלופה תידוהיה הרייעה תונומתו
םלועה-תמחלמ ימיב תפשחנה "תינדוי-טסוא" הקיטוזקא ?ןהב גצוימה יטתאפהו ףגוסמה יתדה
היתותיוועמ אמש ,וא ?(הינלופב ודלונ םא םג) ןילרבב םיבשויה םיריעצ םינמוא יניעל הנושארה
?תילארשיה תונמאה לש תוגירחה תוידוהיה

לומינ-אלה "דורמינ" ושארבו 1939 זאמ וכרדל אציש ,"ינענכ"ה לוסיפהש קפס ןיא ,ךופה ןוויכמ
תא איקה ,(םילשוריבו ביבא-לב םייתד םיגוח לש םתמח תא הררועש הריצי) רגיצנד קחצי לש
הב ,הדוסיב תימטופוסמ ,תינאגאפ תיתוברת תכרעמ תבוטל תידוהיה תרוסמה תאו םזילאגאשה
.(םיעבראה תונש תישארב זומת ןימינב ידיב ולסופ "תרותשע"ו "השדק") םילילאו תוחבזמ ובכיכ
ןיידע ."תירבע" ,תידוהי-םדק ,תימוקמ ,הננער תיתוברת תוהז ילא ירבעה רעונה תא ותיפ הלא
םיזחואה ,םילשורי לש הקיתעה ריעה ידרח .לגדו ןוקיא ינאגאפה "דורמינ" הווהי ח"שת-רוד רובעב
.תילאיזומ-טעמכ היצקרטאכ ודקפתי ,וקני לסרמ לש ח"שת ירויצב םיבורב


1939 רגיצנד קחצי לש ולספ ,דורמינ

ךרואל דומעי ,אמגודל ,ילארשיה לוסיפה .ונתוברתב ףלוח ירוטסיה קרפ הנניא תוינאגאפה ,אל
(ונונגיסב ירושאה) "היראה" זאמש ,ןבאה ילספ .לזרבהו ןבאה לש תוינשה ןמיסב םינשב תורשע
-תואטרדנא ךרד ,םיעבראה תונש לש "ינענכ"ה לוסיפהו (1934-1926) יח לתב בוקינלמ םהרבא לש
םינועט םלוכ - םינומשה תונשב לילגב ורצונש םיילויהה תלזבה ילספל דעו םישימחה תונש לש ןבאה
התוינחוכבו ןבאה לש השקונה התומיטא דוסב ,תוינאגאפב ,תינוכית-חרזמ תוימוקמב ,םזיאכראב
.המדאה לש תיתימה


ןאיליל .מ.א תאמ רויצ ,דורמינ

תוחולב המודקה ןבאל ונע ,1957 -ב תילארשיה םתישארש ,ךתורמה לזרבה ילספ ,םתמועל
,המדיקב תויאכראל ונע לזרבה ילספ ,הלאכש רותב .תויגולונכט תויצורטסנוק לש הדלפ-תורוקבו
ונע ,היצטיברג-הדהו תוממורתהה תמגמב המדאה חוכל ונע ,תויברעמב תוינוכית חרזמל ונע
יוהיז ואר) ןוליחב ונע תוינאגאפלו ,ילוסיפה דלשה לש הפישחו החיתפב השקה ןבאה לש המגינאל
לזרבב לוסיפה תוקיז לש קמועל הקידבש ,אלא .("ינוליח לוסיפ"כ ימש לאיחי לש לזרבה-ילספ
,רגיצנד) "רעובה הנסה" םע לזרב ילספ לש ידמל החיכש תורבדיה חיכות יתימה "רבעמו לעמ"ל
,(1990 ,ןי'צרוד בקעי) (ירצונ) "םאייווקר" םע ,(1985 ,ןמשידק השנמ) קחצי-תדיקע םע ,(1958
םיסותימל הקיז ,בור יפ לע ,תורחא םילמב .דועו ,(ךליאו םישישה תונש ,ןיקרמות לאגי) הבילצה םע
.םיירצונ-םיידוהי

,םיגוויז םג ועדי רשא) לזרבהו ןבאה ,ילארשיה לוסיפה לש םיקרועה-תובא ינשש ,ןכא ,רבתסמ
,םיללוכ היבטקש ,תילארשי תוברת לש קמוע-גולאיד םבוחב םיאשונ ,(םילוגלג ראשו תויושפחתה
דודכ לספ דציכ ,הז רשקהב ,תוארל ןיינעמו .(ירצונ-ידוהי) םזיאתונומ סוסרוו תוינאגאפ ,ראשה ןיב
לוסיפל ,םיינקירפא םימטוטמו רומ ירנהמ עפשומה ,םדקומ יטסיביטימירפ בלשמ רבוע ובמולפ
.תידוהי הידגרט לש םינשע םידואו םיבלצ ,תויכונחל רבחתמה ךתורמ לזרבב

הפ .םישימח-םיעבראה תונש לש םיילארשיה לוסיפבו הרישב "םינענכ"ה תוחבזמ לע רגינ בר םד
תא םינחוב ונאשכ ,םלואו .תויטמוארט תויושחרתה עקרל תילארשיה תונמאל םדה חיגה םג םשו
תורמלש ,רבתסמ ."שפנה אוה םדה"ש ונתעתפהל םילגמ ונא ,תילארשיה תונמאה לש "םד"ה
-אלה לא הקתורש ,תינוליחו תינליכשמ-טסופ תוברת התוא ךות לא עפעפ קומע ידוהי והשמ ,לכה
ההוזתש) תילארשיה תונמואב ידמ הבר תוירלופופל םלועמ הכז אל םודאה עבצה ,ןכ יכ הנה .ידוהי
ידי-לע רשבה תולעתה" וצל תילארשיה תונמאה התנענ וליאכ .(תלכתו קרקרי ,רפרפא םע רתוי
קלחכ ,1967 "סולפ רשע" תצובק ידי-לע הגצוה ,"םודאב" תכורעת .םעה דחא לש ויחנומב ,"חורה
.םודאל תורסמתהה ונלצא הגירח המכ דע הריגסה קר ,ןפוד-יאצוי םיאשונב תוכורעת תרדיסמ
(1990 ,םילשורי ,"םיל בגה םע" ירפסב "םד" קרפה הארו) לארשי ימודא רחא בקעמ ,םאתהב
םודא" ירויצ :העודי אמגוד) לוחכב םימודאה ונזוא תוחפל וא ,וליחכה המכ דע בושו בוש חיכומ
עובלג רימא לש וריש םשכ ,"לוחכב םד ריש" ,וצרת םא .(1970 ביבס ךורא הירא לש "לוחכו
.(1963 ,"םימודאו םילוחכ")


ןפ לבא תאמ ,ידוהי דלי

דרגנבאה לש ותבושת ,הינפ לע .אופא ,הטושפ הנניא תילארשיה תונמאה לש "התודהי" תלאש
תיברעמה תיתונמאה המדיקה לא םינפה םע .התוילילשב תצרחנ התיה תודהיה תלאשל ילארשיה
רייצה לש גולאידה .ןמאה יבחרמ תא ליבגהל המייא תודהיה - תילסרבינואה הפשה רגתא לאו
הרתס הרואכלש ,ותעבה תוריח םעו תינמוהה ותושיגר םע ,ילארשי רוא םע ורקיעב היה ילארשיה
,תורוצ :"תינוליח"ה המגמה) יקצירז ףסוי תמגמ ןיב ירוטסיהה יתוברתה קבאמה.תרוסמ ילבכ
,תישרדימ וא/ו תילבק תוילמס) ןודרא יכדרמ תמגמ ןיבל (תטשפומ תיתוזח תוילקיזומ ,םיעבצ
יקצירז לש ונוחצנב המייתסה (םייטסימ-םיימסוק םיפונ רבע לא הירוטסיהה תא בגשל תשקבמה
דצל ןודרא לש םיילילה וימימשב םיפחרמה ,םייחה-ץעו תוריפסה ילמס .והנחמו ןודרא דודיבבו
היירפסה לש קנעה 'זארטיוב "והיעשי"מ םימיה-תירחא ןוזח וארו) דועו "םיליהת"מ םיעורק םיליווג
םידדוגתמ ואצמת הלא םיילושב .ילארשיה תונמאה םלוע ילושל וצקוה - (1986 ,םילשוריב תימואלה
םהרבא לש םילספו םירויצ ;םזב ילתפנ רייצש הרפכה-לוגנרתו גדה ,תבשה-תורנ :"םידוהי" טעמ אל
לאומש לש םהירויצ ,ףסויו הדיקעה יאשונב לייוו אגרש לש םירויצ ;םייכ"נתה קחציו בקעי יאשונב קפוא
.דועו רעש סחנפ ,הנוב


,"תונומתב ך"נתה" ךותמ ,םודס ישנא :ןפ לבא
םילשורי ,ןפ לאיתא ףסוא ןבא-ספדה

ותפש תא חסינש ,ךורא הירא ,"םישדח םיקפוא" רבח ,ימלשורי רייצ לש ותויזכרמ עיתפת ,ךכיפל
.שדוק-ירפס דעו םינומזיפמ ,םייממע-םיידוהי םייתונמוא תורוקמל הרישי תוסחייתה ךות תטשפומה
םירויאל ,(קר אל ךא ,"ובייאראס תדגה"ל ,רקיעב) "חספ לש תודגה"ל ךורא לש םירישיה וירשק
ווה - 'וכו םיכאלמ ,הכוס ,תסנכ-תיב ייומידל ,(19 -ה האמה תישאר ,הניארקואמ) ףסוי-ירופיסל
טשפומה ורויצ ,ךכו .הטשפה - רוציקבו ,הזיתניס ,החטשה ,ןונגיס ,הנרצהה ישעמל קומע סיסב
.ידוהי יתוברת ןיערג ובוחב אשונ - ריעצה ילארשיה רויצה לע רתויב םיעיפשמהמ - ךורא לש
ןפצומו דבועמ ,םנפומ "טייקשידיא" טעמ אל םג ולדי תילארשיה תונמואה יפוצ ןיבש םינללוצה
ועיבצי קמוע-תולילצב םישקתמה .יאפיחה הטשפהה ןמא ,ץיבוריאמ יבצ לש וירויצב (תובילצ...ו)
.הנוחט תלזבב לטסק השמ קציש (םודק ירבע-בתכ ודווספ םע) "םיליווג"ה יטילבת לע קדצב
םיקפוא" לש ינאגאפה בטוקב ביצמה ,הז רמאמ ךרואל תצלמומה ,הקיטקלאידה יחנומב
המודק תויכ"נתל היתוקיז לע ,אנהכ ןרהא לש תימש-תיטסיגולואיכראה הטשפהה תא "םישדח
וחילצי םישקעתמה ."תוירבע"לו (דועו ,האיבנה הרובד ,םיכאלמה תשולשו םהרבא ,הדיקע ירויצ)
.תילארשיה הטשפהה לש הז בטוקל םיפתוש דוע רתאל


ןומיס ןנחוי תאמ ,ץוביקב תבש

,רפושב אל ,תילארשיה תונמאה לש םיינוציחה הידבורב חרכהב אל ,אופא ,רתאנ תודהיה תא
,םיידוהיה םייומידה יפולא ,ץ"כ הנאמו לאגאש .םיילאגאש םיפוחירב אל םגו םיפנוכמ תויראב אל
,ריכהל תואיי רשא ,ילארשיה דרגנבאה לע אל ךא ,םידימא םיאקירמא-םיידוהי םינפסא לע םיביבח
טעמ אל :תמאה לע הדונ םג ."יסור"ה ,םדקומה לאגאש לש םירוהטה םיינרוצה ויכרעב ,רתויה לכל
תושודג ונלש םירייתה תוירלג) ןוציחה דבורב תילאגאש-ודווספ תודהי קפסל םייוואמהמ דלונ שטיק
עבתיי ,תודהיה תקיחדמ ,לארשי תונמא לש היתוחרואב דדונה ,םרב .(הלאכש קרס-תונויסנב
לוסיפהו רויצה לא םנפוה קחצי-תדיקעכ יזכרמ ידוהי ביטומש הז דציכ :ןוגכ הלאש לע תונעל
?םיימואל תונוסא ראשלו תופידרל ,תומחלמל הנשינו רזוח למס ךפהו םיילארשיה

הדיקעה לש הינפ יוביר תא ןג תמרב תילארשי תונמאל ןואיזומב ונגצה 1987 -מ הפיקמ הכורעתב
תוליפתל רדחש) יכ"נתה סותימל םיקקזנה םייזכרמ םיינוליח םינמא תורשע ונאצמ .ונתונמאב
לדומ ונאצמ ,העשב הב .קומע יביטקלוק למסב ,פיטיכראב םישגופש ימכ ("רוזחמ"הו "רודיס"ה
וענמנו קחצי תא גורהל ורחב לארשי ינמא ,ןכ יכ הנה !הדיקעל תינאגאפ תונשרפ לש ידמל עובק
.תירוטסיה תוחכפתה ךותמ הנוילעה החגשהה תורשפא לע ורערע וליאכ. הלואג-לייא לכמ
קפודה םעופ - ינאגאפה ןוויכב ורוקיע ךא ידוהיה סותימל תרזוחה תוקקדזהה - קוידב וז תמוצב
-קפס ךא יכ"נתה סותימה ,בויא לש סותימהש אלפייה .רידס אל קפוד .תילארשיה תונמאה לש
ךונח דעו ץיבונועמשו ג"צא זאמ - התוללכב תילארשיה תוברתב םיבר םירצוי ידיב רחבנ ,ידוהי
?םיימויק םירוסיי לש פיטיכראכ שמשל - ונר'זב היאמו ןיול


1965 ,תלזב יושע לטסק השמ תאמ "ןענכל הליהת ריש"

םיקפוא" הנחממ הלדיתשכ עיתפת תקדקודמ תירוטסיה הקידב ,הלא םד-ירוזחמ ינשל םאתהב
יתלב תומכ - הנחמה ינפלש תינוליחה תונמאה ןנעכ ההוזמה יתונמוא ףוג ותוא - "םישדח
הנסה" ,ישקוע םולשבא לש "תושביה תומצעה ןוזח" :םייכ"נת םיאשונב םירויצ לש תלטובמ
לש םייכ"נתה םהירויצ ורכזוה רבכו) דועו ,ןותנ םהרבא לש "לואשו דוד" ,ץיבוריאמ לש "רעובה
תללוש תיכ"נת הקיז םאה .("םישדח םיקפוא" ישנא םלוכ - אנהכ ןורהאו לטסק השמ ,ךורא הירא
,היצזילטנדצסנרטל יעצמאכ םינודנה םייכ"נתה םינכתה םישמשמ ,ןכ םא אלא .אלש יאדו ?תוינוליח
.בוגיש תולוגסב ןחינה יפיטיכרא רמוחכ ונייהד


ןיקרמות לאגי לש לספ ,חבזמ

תא ובוחב אשנ ,םישישה תונש ףוסב תויביבא לתה תונמאה-תומב תא שבכש ,ריעצ ירבצ רוד
רשע" תרובח לש םייתונמואה תוניצרהו סדנוקה ישעמ לכ ןיב .רבצה לש ידוהי-יטנאה ךיבסתה
םומינימ קרו הכורעת אל לבא ,תומכסומ הברהב תויורטנקתה ורתאת (1970-1965) "סולפ
וקבדוה םהב ,טקיד לע 'זאלוקו עבצ ירויצ איבל יפר רצי 1978 -ב .תודהיב לפטל תוניהמה תודובע
רויצ לש תויצקודורפר לומ (ןובנ קחצי וא טדנרב יליו) םייוושכע םייטילופ םישיא לש עבצ ימוליצ
הריציה תייווח ,איבל תוריציב לבוקמכ .היציזיוקניאה תפוקתב םידוהי ייוניע אשונב ץע-יכותיחו
,ןווכתמב םילנב םתיברמ ,םיקבדומה םירמוחה לש םינכתו תויפרגונוקיאמ הנוקיר תייווח איה
ילנב ןותנ תניחבב ידוהיה ןכותה ,תורחא םילימב .םייתוזח םיצבקמכו תורוצכ םתרתוה תבוטל
.סחי לש הרוצ אוה בוריסה םצע ןכ םא אלא ,הרומג תורז .הנרצהו קוחיר ,הרזה רבועה ,ףסונ

בושו בוש לקתינ ,םישימחה תונש זאמש תילארשיה הטשפהל תורושקה ,רתוי תוקומע תומרב
1976 -ב .(רמוחה תטשפהכ םזאיתונומ) אקווד תודהי םע הטשפהה תא תוהזל שקעתמה ןועיטב
וירבדש) ןטיוו-סוקניפ טרבור ,ידוהי-יאקירמאה רקבמה דצמ תיביסאמ הכימתל הזה ןועיטה הכז
ידוהי ןמא רותב ןמרפפוק השמכ הטשפה ןמא גצוי םג זאו ,(1 'סמ "גשומ"ב ומסרופו ומגרות
,תעב הב .ביבא-לת ןואיזומב "רמוחה תולד" תכורעתל גולטקב ןועיטה דהדהי 1986 -ב .קהבומ
רסומ םע םיריעצה לארשי ינמא לש םיירטנמגרפהו "םיינע"ה םירמוחה תא רשוקה ןועיט הלעוה
,תונויצ" םשב הכורעתל יאתבש ןורהא בתכש אובמב ,לשמל ,ךכ :טעומב תוקפתסה לש ידוהי
םיריעצה) םינמאה תעבש לש םזילמינימה .1989 -ב ב"הראב הגצוהש ,"תיברעמ תוברתו תוינוליח
לש תידוהיה הקיתאה .תודיסחהו עשוהי 'ר ,אביקע 'ר חסונ טעומב תוקפתסהה יוביגל הכז (םבורב
בושנ ,תינויערה תונשרפה ירבדב תאז לכ .תיביבא לתה "רמוחה תולד"ל הלגלגתה םוצמצהו ינועה
.שיגדנו

םעפהו ,תיוושכעה תילארשיה הריציל ףסונ ידוהי שוריפ עצוה (1992) רתוי רחואמו רחא ןוויכמ
ןורקע :ירק - (לארשי ןואיזומב אריפש תירש הרצאש הכורעתה םש) "םידודנ-ילולסמ" ןמיסב
עשוהי קר אל ,התע.דועו ,ימויק דקומכ (חור ,למס ,האדיא) "רפס"ה ,תולגה ,תוילאירוטירט-ןונה
,םיבצמ תנקתהב ותונמואב קסועש ימכ) "ידוהי" רשכה לבק (תיקרוי-וינה הבישיה רגוב) ןייטשיונ
אלא .("רחא"הו "טילפ"ה תייווחב ,םיילושו זכרמ יחתמב ,העובק תילאירוטירט תוהז תלילשב
תוברת רשקהב גצוהו תרהצומה ותוינאגאפמ הבושתב רזחוה בוטל רוכזה "דורמינ" וליפאש
ההזתש ימ אובת רבכ ,(1994 ,22 'סמ ,"םייפקשמ") רתוי רחואמ טעמ .רבדימה לש םידדונה
.דדונ ידוהי לש ותביצימ והשמ "דורמינ" לש ובוציעב

:הבר הדימב .תחא הנועבו תעב התוא השבכו תילארשיה תונמאהמ הקלוס תודהיה ,רמול הצור
דילי :ינושרג השמ הרקמ חסונ דחוימה עוריאה עריא ,ןכ םא אלא .ןנובתמה יניעב איה תודהיה
,תונוש תויגשומ תויוסנתהב םיעבשה תונשב החמתה ,רבד לכל ינוליחכ הננערב לדגש ,1936
הסימה תא סייג ףא ,("סוטקידנב") 1974 -ב הכורעתב .םולכ אלו היה אל תודהי תיבל ןניבש
םייביסרגר ,םיטשפומ-ימס םירויצ רייצמ לחה ,ישיא רבשמ תובקעב ,1980 -בש ,אלא .תירצונה
.םימשבש ויבא...ו וירוהו ותודלי לומ הצימא תונפשוחב בצייתה םהב ,תוילנאבב םילבוג ,םייפואב
שפנ תככחתמ םהב םיקמעמ םתואל דע םיישיא וירויצ ."םיידוהי םירויצ" רייצל אב אל ינושרג ,אל
וירויצ םיחיכומ ןכאש יפכ) תירצונ וא תידוהי וז אהתו ,תויתימה םג תמעפמ הב ,תיללכ חורב דיחיה
יעטק ,"שידק"מ םיטסקט יטוטיצב וללה םירויצב ומלוג תויטרפ תוימויק תודרח ,ךכו .(ינושרג לש
טיבהל ילארשיה דרגנבאה לש תונברסב שממ לש הצירפ ץרפ ינושרג השמ .'וכו "םיליהת" ,הליפת
וספדוה וב ,םיעבשה תונש תיצחמב עצבמ ותוא היה לודג גירח) םייניעב רשיה םיידוהיה תורוקמל
,אלא .םיבר דרגנבא ינמא קלח ולטנ ובו ,"םירישה-ריש" אשונב םינטק ישמ-יספדה תורשע
ב"ויכו "רודיס"המ ,ך"נתהמ הלד ינושרג .(תיזיפאטמה הרוקה יבעל רודחל וחרט אל םתיברמש
תודלי ינומזפ ,תינמרג הקיזומ :ותוהז תא םיביכרמה ,םיפסונ םייתוברת תורוקממ הלדש יפכ)
לש לשמנל לשמכו תיתימ הארמכ ושמשיש ידכ ,('וכו םינמוא לש תויפרגויבו תוריצי ,תורחבו
.ומויק תוקוצמ

לש ותדובע .םיידוהיה םירמוחל היצמיטיגל הקינעה תילארשיה תונמאב ינושרג לש ותויזכרמ
- תויתד תוידוהי תוקיז ילעב םילימו םילמס יריתע םירויצ לע (רקיעב ,קרוי-וינב) ןהכ-ןגס לאכימ
-ףסאמ"ב) ןהכ-ןגס םסריפ 1978 -ב רבכש איה תמאה .רתוי ירוביצ חפנ התע הלבק וזה הדובעה
האירק ובו ,"תילארשי-תידוהי תונמא לש התדיל תורשפא רבדב תוחנה" םשב רמאמ ("םילשורי
.תילארשיה תונמאב התע ולגתנ "םידוהי" רתויו רתוי .תיברעמה תונמאל תודבעתשהמ ררחתשהל

הנבוה (םייטרואיתו םייתורפס) "םיטסקט" לא םייגשומ-טסופ םיילארשי םינמא לש תרזוחה הקיזה
לש םירבחימל יגולנאכ ארמגה-ףד הנבימ לע רבוד ,תחא אל .תינשרפה תידומלתה תרוסמה רואל
םילספ :םינוש םינמואל ומסקש םילדומ וכפה תודהיה לש תורוצו םינכת .(לשמל ,ןמאנ לכימ) םינמוא
םהב) םירייצו (וזנגנש שדוק ירפסמ ןיבו עובצ סבגמ ןיב ,הנבש "םיקידצ תורבק"ב ונא'ז קא'ז ןוגכ)
-טסופ םינמאל ורבח (ימלשוריה ןויצ-רכיכב םיבככמה עבש-תבו הירוא ,דוד ירויצב לביווש ןביא
רויצה יכו ילאוטפצנוק רויצ דימת אוה ידוהי רויצש ,"ץראה"ל בתכמב עבק ןג ןהכ סחנפ :םייגשומ
םיטשפומה םירייצה ראשו ינקירמאה וקתור קראמ לש םהירויצ םוחתל ףרטצמ םויהד ילארשיה
,םירמאמ השולש "ץראה"ב יול רמתיא רקבמה םסריפ רבכ 1988 רבמטפס-טסוגואב .םיידוהיה
ןתינ אלש תא תוארהל :תימינפ הריתס תוכזב ידוהיה הנחמל תילארשיה הנרדומה תא וסייגש
ןיב ,םש יאש איה" ,יול בתכ ,"םיילארשיכ ונלש היסטנפה" .ורמואל ןתינ אלש תא רמול ,ותוארהל
תידוהי-אלה תוברתה םוחתו תיתרוסמה תויתדה םוחת ןיבל ךכ לכ הסואמה תוילארשיה םוחת
םידוהיה") ולא תורוש בתוכ לש ויתויוגייתסה תא וררוע םירבדה ."תינחור תידוהי טלקמ-ריע תמייק
ןתינ אלש תא תוארהל" לש ןורקעה תא ההיזש ,(1990 ,םילשורי ,"םילבגה םע" ,"םישדחה
היפוסואיתל הרושק רתוי אלא) םולכ אלו ןיא תודהי ןיבל הניבש הדבכנ תונמא תרוסמב "ותוארהל
תילארשיה תונמאה תא דהייל ץמאמה .(םירחאו יקסנידנק ,ןאירדנומ ,ץיבלאמ : קוחרה חרזמלו
-םתוהז לש (קירה תמיא) "יוקאו רורוה"ה תא םיווחה ,רקיעב םינקיטרואית לש ץמאמכ ההוז
.תיתוברתה ונתוהז

תויתד לש תונותח יתש לע תדקרמה וזכ תילארשיה תונמאה תא תוארל היה ןתינ רבכ תע התואב
ןכמ רחאלו ,ךברואא זפרא קחצי לש וחנומ) "ינוליחה ןיילצה" חסונ ,םזיאתאו םזיאת לש ,תוינוליחו
"לא אלל סותימ לא" תכורעת חסונ וא ,(1984 ,סיראפב הלאנייבב רמוע יכדרמ רצאש הכורעת םש
םילוליח ראשו "םש-ילוליח" דועו דוע ןיעה הטלקשמו .1985 -ב םילשוריב רמאמה רבחמ רצאש
הנמזוה ,(םירחאו ןיקרמות לאגי ,ץישפיל ירוא ,דוד-ןב ןונרא ,ןמאנ לכימ לש םהיתודובעב ןוגכ)
,עצמאה-ךרד תא ,"טלקמה ריע" תא רשאל ידכ אל .תיטקלאיד תולכתסהל תינשרפה הבשחמה
,םזיאתאל םזיאת ןיב תדמתמ תיתוברת תלטוטמ תעונת רשאל ידכ אלא ,יול רמתיא עיבצה הילעש
ינש ,תוינאגאפו תודהי לש הקיטקלאידב אוה (יטסילאירטאמ-יטסילאידיאה) רחאה הייוליגש העונתה
.היתורודל תילארשיה תונמאה תא םיחודהו םיכשומה םיבטקה

.ןג תמרב תילארשי תונמאל ןואיזומב דיחי-תכורעת ,יביבא לת ןמא ,ינולא ידוא גיצה 1993 -ב
רשא ,ריעצה טסידרגנבאה .יבצ-ןב יאתבש ,"רחא"ה םע ותוהדזה התיה ותכורעתב יזכרמ ביטומ
(ראשה ןיב) גזימ ובו ,ןואיזומל לעמ קנע תוצוח-טלש בציע ,םילשוריב תודהי ידומיל םעוט לחה ףא
שובלב תוירצונ תונוקיא םהילע ביכרהו ,םיידומלת םיטסקטו (לשמל ,תוראט יפלק) םייטסונג םייומיד
אמצה הז תניחבב תודהיה-ובאט לא לגלגתה ,רטפנש ויבא ימוליצ םע וכרדל אציש ,ןמאה .יוושכע
.תחא הנועבו תעב אטוחהו שודקה .ןירשימב םתותשל לגוסמ וניאש הז םג ךא ,םימה לא


יח-לתב בוקינלמ םהרבא לש ולספ ,"גאושה היראה"

"יזוע" עלקמ-תת ןיקתה הבו ,"תידוהי תונמא" םשב הדובע דוד ןב ןונרא רצי ,ןכל םדוק םינש רפסמ
לע תספדומה ,"תידוהי תונמא" תרתוכה .יטסילמינימ-ירטמואיג טקיד הנבימב (קיטסלפ יושע)
ןיב ילסקודרפ חתמ הרציו ילנויצומא יגולופורתנא ןכותב תילנויצרה הטשפהה תא הניעטה ,הריציה
לש תרחא הדובעב ,תיטסילמינימ תיתשר לע א"ה תואה תספדהב םג ,ךכ) תורתוס תוכרעמ יתש
.(םיקולאה םשב גצוימה ,יטולוסבאה יזיפאטמה ןכותה םע הרוהטה תוינרוצה התמוע הב ,דוד-ןב


1930 ,לטסק השמ לש רויצ ,אשדה לע הדועס

ינוריא ינומא ףילחתכ "יזוע"ה דקפתמ וב ,ןוקיאל ולוכ ולש טקייבואה תא דוד-ןב ךפה ,השעמל
ךותמ אל ,תרחא וא ךכ .(םיינמואל םיגוחל םייתד םיגוח ןיב תמיוסמ תילארשי תירבל תרוכזיתכו)
תילארשי תוהז דגנכ תיתרוקיב הדמע ךותמ םא יכ ,הדובעה הרצונ "תידוהי תונמא"ל היטפמא
,תודובע תרדיסב .תילקידר תינוליח הדמעהש ,ןייצל רתומל .עלקמה-תתב התנומאש תינחוכ
ומכ ,א"ה תואה תרסונמ ןהבו תולולחו תונטק טקיד תויבוק דוד-ןב עיצה ,'ה םש תא תואשונה
.ןמאה לש תינומא-לאה ותסיפת תא (םידלי קחשמ לש ץפח התויהו) היבוקה תונקיר האטיב
.םיזאתאל םזיאת ןיב תוברתה לש תלטוטמה תעונת

ךרדב ולו ,תידוהיה תרוסמה תודשב שקבל וללה םיינוליחל םהל המ :הקיצמ הנדוע הלאשה
ינחור ןעטמ יפלכ רותפ אל סחי לש יוליג םתסרתה ומב ןיא םולכ ?תרוקיבהו בוריסה ,לוליחה
."ןכ"ב תונעל איה הייטנה ?ןעטמ לש גוס םהלש "דצה ןעטמ" ןיא םאה ?ונממ רטפיהל ןיאש
ותואל יוטיב םא יכ הנניא ,הלא םיפדב תטרופמה וז ,תודהיהמ העיתרהו הכישמהש ,המוד
,(םינומשה תונש) "ינוערפ" סכ עלסבו המדאב לספמה ,ןמלוא הכימ ומכ .הרגמ ךא קיצמ בוטיק
.רפסה לאו תואה לא םירופחה וילספב רתוי רחואמ עיגמה ןמלוא הכימ ותוא םג ךא


הנופ אוהשכ בצומ "השמ" ץש סירוב לש ולספ
בוקינלמ לש "הירא"ל ובג הנפמו םילשוריל

.הפיח תטיסרבינוא ירעשב ולש םילודגה ריקה ירויצ תא םילשמ קפוא םהרבא לחה 1986 -ב
תשדוחמ השיגפב ךישמה ,הדיקעב לחה ,הדובעה םשכ ,"ורבשו םולחה" לש לודגה ינחורה עסמה
ומכו ,קפוא רידגה ,"תרפוכ הינשה ,תינומא תחאה וניע") ןטק-תילט שבולה רנרב ףסוי םייח םע
םהרבא ריאשה ,םויסה קרפב ,ןאכ ."תונמאל רועיש"ב םייתסהו (ל"נה לוליחה ןורקע תא רשיא
לש ורויצל :תחא הנועבו תעב םיגצומ ינשל סחייתמ רועישה :תינחורה ותאווצ תא תורודל קפוא
- (ןחלושה לע בצומה) רגיצנד קחצי לש ולספלו ,(עקרב יולת רויצה) "ןיליפת חינמ ידוהי" ,לאגאש
,דחי םהינש .תילארשיה תוברתה לש םילודגה םדה ירוזחמ ינשכ "תוינענכ"ו תודהי ."דורמינ"
.וידוגינב ומצע תא הרפמה דימתמ יטקלאיד ךילהתכ

ולספ תא ,1994 רבמטפס ,יח-לתב ביצה רשאכ ,רמאמה רבחמ םג דעוצ הז יטקלאיד לועשמב
בצומ "השמ" .בוקינלמ םהרבא לש "היראה" לספמ ןיע-חווטב ,(1918) "השמ" ,ץ"ש סירוב לש
לש חורה רסמ .ןלוגהו ןומרחה יפלכ ותגאש גאושה ,"הירא"ל ובג הנפמו םילשוריל הנופ אוהשכ
םתבושת םינוע השמ ידיבש תירבה-תוחול ."היראה" לש ץמואהו ףוגה רסמל הנוע ונבר השמ
תדמתמ העונתב ,ןיליפתהו דורמינ ,היראהו השמ ."היראה" לש ירושאה םזינאגאפל תידוהיה
.לארשיב תוברתו תונמא לש תדמתמה התעונת ,הקיזו קחר לש