תקציר


תאור העונות החקלאיות


הקדמה

חלק א: העונות החקלאיות

פרק א: חריש / זרע
         א. מבוא
         ב.ציון עונת חריש / זרע במקורות
         ג. קשר פונקציונלי בין 'חריש' ו'זרע'
         ד. קביעה אמפירית - ירידת הגשמים הראשונים - תחילת השנה החקלאית
         ה. קביעת העונה מבחינה אמפירית במקורותינו
         ו. העתקת משמעות העונה החקלאית
         ז. קביעת העונה על פי סימנים חיצוניים
         ח. האווירה בתקופת החריש
         ט. 'זמנה האידיאלי' של עונת הזריעה ובעיותיה
         י. התמודדות האיכר עם העונה
         יא. קביעת סיום עונת הזריעה על פי סימנים חיצוניים

פרק ב: מסיק

         א. ציון עונת המסיק במקורות
         ב. סימנים חיצוניים מקדימים לעונה
         ג. משך עונת המסיק
         ד. זמנה האופטימלי
         ה. גמישות לגבי זמן המסיק
         ו. המסיק - כעונה החקלאית האחרונה בשנה
         ז. השתיקה בקשר לעונה זו

פרק ג: (1) עונת הלקש

         א. ציון עונת הלקש במקורות ומשמעות המילה
         ב. מהי עונת הלקש?
         ג. עונת המרעה המרכזית
         ד. עונת ה'עשב' במקורות שונים
         ה. שתיקת חז''ל לגבי עונה זו

(2) עצד פשת

         א. עקירת הפשתה?
         ב. קציר העשב
         סיכום

פרק ד: עונת הקציר

         א. ציון עונת הקציר במקורות
         ב. מה כוללת 'עונת הקציר'?
         'חוקות קציר' - אפיוניה האקלימיים של עונת הקציר אצל הקדמונים
         תת-עונות בעונת הקציר
         ד. עונת קציר השעורים
         ה. 'עונת האביב'
         ו. 'חרמש בקמה'
         ז. גדיש
         ח. גורן
         ט. 'עת הדריכה' - עת הדיש או עת הכנת הגורן?
         י. כיול

פרק ה: בציר (זמר?)

         א. 'עת הזמיר' במקרא ו'זמר' בלוח גזר
         ב. מה כוללת עונת הבציר?
         ג. תת-עונות בעונת הבציר
         ד. קביעת תחילת זמנו של הבציר
         ה. דעות שונות לגבי משך תקופת הבציר
         ו. החיים בתקופת הבציר
         ז. השמחה והזמר בעונת הבציר

פרק ו: קיץ

         א. ציון עונת הקיץ במקורות
         ב. 'קיץ' מבחינה לשונית
         ג. מה כוללת' עונת הקיץ'?
         ד. הפעילות
         ה. משכה של העונה
         ו. ביכורות (בכורות), קיץ, סייפות
         ז. כללי זמן העונה והכוונת ההבשלה
         ח. קיץ ומסיק
         ט. 'זמר' ו 'קץ'

פרק ז: אסיף

         א. ציון עונת האסיף במקורות
         ב. מה נאסף?
         ג. משכה של העונה
         ד. מקומה של העונה ברצף העונות
         ה. המשמעות החקלאית של עונת האסיף
         ו. זמן האיסוף של הדגן והיין
         ז. תקופת האיסוף - זמן לתשלום מסים
         ח. הזמן האמפירי לעומת הזמן המוגדר של עונת האסיף וחג האסיף
         ט. מדוע לוח גזר פותח באסיף?

חלק ב: השתקפות מקצב העונות החקלאיות בתחומי חיים שונים

         מבוא
         א: העונות החקלאיות האמפיריות כ'לוח שנה'
         ב. מקצב העונות החקלאיות כאמצעי להעברת מסרים
         ג: השתקפות מקצב העונות החקלאיות בחגים
         ד. מקצב העונות החקלאיות וביטויו בחלוקות שנה שונות
         סיכום

סיכום ומסקנות

         א.שיטת העבודה
         ב. מסקנות

נספחים

ביבליוגרפיה

תקציר אנגלי