מאגר מתוקשב למורי גמרא ותושב"ע / שבתאי רפפורט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מאגר מתוקשב למורי גמרא ותושב"ע

מחבר: שבתאי רפפורט

בשדה חמ"ד, גיליון ה-ו, 1996

מאגר מתוקשב למורי גמרא ותושב"ע

  

 א. בעיה ופתרונה

רבים מתלמידי גמרא ותורה שבעל פה בבתי הספר התיכוניים, ואפילו בישיבות התיכוניות, אינם  אוהבים את המקצוע ואינם מבינים את הצורך בו. לדעת כותב שורות אל הסיבה לכך נעוצה בהדגשה היתרה הניתנת לטכניקה של לימוד הסוגיה. מחלקים עניין (היטב) לרבדים שונים, מסבירים את ההתפתחות המובנית של הדיון, מבארים מלים ומושגים בלתי מובנים. כל זה נחוץ מאד, וחשוב שיעשה, אבל חשיבות עליונה נודעת לאמת פשוטה שמרוב פשטותה היא נעלמת מן העין: חסר מוקד לדיון, וחשוב שמוקד זה יהיה רלוונטי לעולמו של התלמיד.

 

הלמדנים בדורות שעברו כינו מוקד זה בשם "יסוד". הגדרה אופיינית ל"יסוד" כזה בסוגייה העוסקת בדיני עדות, למשל, היא: האם עדות היא ראייה רגילה שהערכת משקלה נתונה לבית הדין, או שמא היא מחייבת את בית הדין לפסק מסוים. לפעמים ה"יסוד" מוגש בצורה של "חקירה", כמו ההגדרה שהובאה לעיל, שבה מובאים שני צדדים למחשבה. לפעמים "יסוד" זה הוא הגדרה חד משמעית. מכל מקום, שאלה כזו עשויה לעניין אדם העוסק במשפט, אבל קשה להניח שתלמיד ימצא אותה שייכת לעולמו. לכן, בין אם מוקד הסוגיה יתבאר בפירוש, ובין אם במשתמע - רחוקה הסוגיה מעולמו של התלמיד, וכל המושקע בהוראה הטכנית של מבנה הסוגיה יורד לטמיון, כיוון שהסוגיה אינה מופנמת כלל.

 

מסיבה זו יש לשייך את ה"יסוד" לעולמו של התלמיד. הסיפור היפאני הנודע "רשומון" מתאר עדויות ראיה של מאורע אחד מנקודת מבטם של אנשים שונים, כאשר כל אחד מתאר את התרשמותו מן המאורע, אבל כל אחד מספר סיפור אחר. סיפור דוגמת רשומון עשוי להמחיש לתלמיד שעדות ראיה רחוקה מלהיות ראייה מוחלטת. סיפור שכזה יכול להוות נקודת יסוד ומוקד לדיון בסוגיה הדנה בעדים ועדות.

 

באופן כזה ניתן למצוא לכל סוגיה מוקד - או "יסוד" - הקשור לעולמו של התלמיד. ברור שמציאת מוקדים כאלה דורשת יצירתיות, הברקה ולפעמים גם השראה. כיוון שקשה לסמוך על השראה יומיומית שתחול על כל מורה, ברור כאן הצורך בשיתוף פעולה של אנשים יצירתיים. לצורך זה אנו מציעים להקים פרויקט למאגר מתוקשב למורי גמרא ותורה שבעל פה.

 

הפרוייקט ירכז הצעות של מורים ותלמידי חכמים, מן השדה ומתחומים מגוונים של עיסוק ועניין, שיציעו מוקדים ללימוד סוגיות וחלקי סוגיות, באמצעותם ניתן יהיה לתרגם את הסוגיה לעולמו הפנימי של התלמיד. כמו כן ישמש הפרוייקט לקבלת היזון חוזר מיידי: האם הצעה פלונית פעלה במקום אלמוני לקבוצת גיל מסויימת, או לא. האם כדאי לשפר את ההצעה ולהוסיף לה נופך, או שהיא שלמה וניתנת לשימוש בכיתה. הקמת אתר אינטרנט לצורך זה היא דרך מצויינת להגשת ההצעות ולריכוזן, וגם לקבלת היזון החוזר מן המורים בשדה.

 

 

 

ב. מקורות

המקורות ליצירת מוקדים סביבם יילמדו הסוגיות השונות הם רבים ומגוונים. רבים מהם קיימים  בספרות ההלכה והמחשבה היהודית, ורבים נוספים ניתן למצוא בעולם הספרות, הפילוסופיה, המשפט והאקטואליה. אין גבול למקורות אלה, וברור שניתן גם להמציאם לפי הצורך.

 

 

 

ג. דוגמא

ניתן להתחיל דיון במסכת העוסקת בתחום שבין אדם לחברו בהקדמתו של רבנו יעקב בעל הטורים  לטור חושן המשפט. וכך דבריו:

 

רבן שמעון בן גמליאל אומר: על שלושה דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום (אבות פרק א')

פירש רבנו יונה ז"ל: אין פירושו שבשביל שלשה דברים אלו נברא העולם, שהרי בתחילת הפרק אומר: על שלושה דברים העולם עומד (שם במסכת אבות), ואינם אלו שזוכר כאן.

אלא: מתחלה אמר שבשביל שלשה דברים נברא העולם, ואלו הן: התורה והעבודה וגמילות חסדים.

תורה - דכתיב ה' קנני ראשית דרכו. אמרה תורה אני נבראתי לפני כל הנבראים, ובעבורי נבראו כל הנבראים.

וכן בשביל העבודה, שבחר הקב"ה בישראל מכל האומות, ובחר בבית המקדש מבכל המקומות שיעבדוהו בו, ובשבילו נברא העולם.

וכן גמילות חסדים, שהיא מדת חסד, שגורמת להיות לרצון לפני הש"י.

 

לפי דברים אלה, בריאת העולם היא בשביל שלשה דברים תורה, עבודה וגמילות חסדים. הם השאיפה והם המטרה העומדת ביסוד העולם. על פי שאיפה זו ניתן להתייחס לאדם שברחוב כאילו הוא מעוניין לגמול חסד עם כל האחרים. לכן, אפילו אם נכשל בפשע, אין צורך להחמיר אתו יותר מדי, כיוון שאינו מהווה סכנה לחברה. צריך רק לתקן את העוול שגרם. אם גנב - יחזיר את מה שגנב ולא ייענש בעונש נוסף. וממשיך בעל הטורים:

 

וכאן אמר: "העולם קיים".

פירוש: אחר שנברא - מתקיים על ידי אלו. שעל ידי הדינין שדנין בין איש לחברו, העולם קיים. כי אלמלא הדין, כל דאלים גבר.

וכן "האמת". כמו שאמרו [עי' שבת קד א] שקר אין לו רגלים, אבל האמת הוא יסוד ומעמד גדול לכל הדברים.

וכן "השלום". כמו שאמרו [אבות פ"ג] הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מורא מלכות איש את רעהו חיים בלעו. ע"כ:

 

הרי שבעולם שאנו מכירים, השאיפה שהוזכרה לעיל אינה באה לידי ביטוי. במקומה צריך להפעיל דין ואמת ושלום, שהם כלי ההתמודדות עם הפוטנציאל לרשע ואלימות. אלא שהדין האמת והשלום צריכים להוביל אל עולם של תורה עבודה וגמילות חסדים. אסור להסתפק במצוי, וצריך להתחנך אל עולם ערכי ומוסרי שבו הרשע הוא חריג.

 

 

 

ד. סיכום

ניתן לשאוב ממקורות רבים ומגוונים נקודות מוקד להבנת סוגיות בגמרא ובתורה שבעל פה, כאשר  המוקדים שיכים לעולמו של התלמיד. לאחר שנקבעה הנקודה המרכזית, ניתן ללמוד את הסוגיה ולהשתמש בה להבהרת הנקודה. באמצעות מערכת מתוקשבת הקשורה לאתר אינטרנט ניתן ליצור אוצר מרהיב של רעיונות. רעיונות אלה יעמדו לרשות המורים והלומדים, והם יעמדו לבדיקה מתמדת למידת התאמתן ללומדים, ולשיפורם המתמיד. המאגר המתוקשב ישמש כלי עזר למורים לתורה שבעל פה, ובנוסף לכך הוא ישמש כלי חשוב בידי לומדים מכל קצווי העולם, הלומדים תורה שבעל פה מתוך גישות שונות. בדרך זו תקדם הקמת המאגר גם את עולם היצירה היהודית.