"שני הגדולים" חתמו על חוזה לאי-התקפה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"שני הגדולים" חתמו על חוזה לאי-התקפה

"שני הגדולים" חתמו על חוזה לאי-התקפה

רעמסס, 21 בטיבי חוזה לאי-התקפה נחתם היום בין מצרים לבין מלכות החתים. בתוקף החוזה מתחייבים שני הצדדים להימנע מלהתקיף זה את זה, וכל אחד מהם מתחייב לבוא לעזרת משנהו במקרה שיותקף על-ידי צד שלישי.

 

החוזה נחתם לתקופה בלתי-מוגבלת. הוא ייכנס לתוקפו היום, בעת שיופקדו העתקים ממנו, בעת ובעונה אחת, ברעמסס בירת מצרים ובחתושש בירת החתים.

 

היוזם של ברית-השלום בין המצרים והחתים הוא מלך החתים, חתושיליש השלישי, שיצא בהצעה זו לפני ששה חדשים. רעמסס השני, פרעה מלך מצרים, קיבל מיד את ההצעה. לאחר-מכן נערך החוזה בידי נציגיהם של שני הצדדים.

 

קדש – בידי החתים

החוזה מכיר בשלטונה העליון של מצרים בכנען הדרומית, ושל החתים בכנען הצפונית. על ידי כך נשארת קדש-העיר שאותה ניסה רעמסס לכבוש לפני שש-עשרה שנה- בידי החתים.

 

לוח-הכסף שעליו חקוק נוסח החוזה נמסר לידי המלך רעמסס הבוקר, לאישורו, על ידי טרטה-סבו ורמס, שני השליחים המיוחדים של הממשלה החתית.

 

עיקרי החוזה

החוזה מכיל שמונה-עשר סעיפים, והוא כולל פרטי-כל, סקירה קצרה על היחסים הקודמים בין שתי המעצמות, הגדרה כללית של ההסכם, וסידרת סעיפים ענייניים; את העיקריים שבין הללו אפשר לסכם כדלקמן:

 

* כל אחד משני השליטים מוותר על כל תכנית כיבוש נגד רעהו.

* החוזה הנוכחי מאשר את החוזים הקודמים המתווים את הגבולות שבין שטחי החתים והמצרים (ראה במפה).

* כל אחד משני המלכים מתחייב לבוא לעזרת רעהו במקרה שהלה יותקף על ידי מעצמה אחרת.

* שני המלכים ישתפו פעולה זה עם זה בהענשת נתינים שיפשעו או ימרדו.

* שני המלכים יחליפו את הפליטים הפוליטיים, שיוסגרו בחזרה לאדוניהם, אבל עם זאת הנם מתחייבים לנהוג בהם לפני משורת הדין ובסלחנות, ולא להענישם.

* המסמך מסיים בדברי ברכה לכל מי שיקיים את החוזה, ובדברי קללה לכל מי שיפר אותו.  

 

חותמות

בלוח הכסף טבועות גם החותמות של האלים סותח ורע, וכן של המלך חתושיליש. סותח היא אלילות המקודשת למצרים ולחתים כאחד. לאחר ששני השליחים החתיים הגישו לרעמסס את לוח-הכסף, פקד פרעה על חורמין, סופר הארמון, שיקרא בקול את החוזה מראשיתו ועד סופו. הסופר עשה כן באוזניהם של בני משפחת המלכות, תופסי המשרות הרשמיות בארמון, נציגים זרים ואורחים אחרים. לאחר שנסתיימה הקריאה ציווה רעמסס לטבוע גם את חותמו המלכותי בלוח, כאות לאישורו. בינתיים נמסרו לשליחים החתיים תשורות ומתנות רבות עבור מלכן, בעת שהם התכוננו לצאת לדרכם חזרה לחתושש.

 

שני טפסים

אחרי-כן הוצא מן האולם לוח-הכסף, והועבר להפקדה באולם המסמכים שבאגף אחר של הארמון.

 

המלך רעמסס ציוה לחקוק העתקים מן החוזה על קירות ארמונותיו בתבי. כן יחקקו על גבי הקירות את הרצאת הדברים על בואם של נציגי החאים ותיאור מפורט של לוח-הכסף.

 

 

העולם המחולק בין שליטי הצפון והדרום