סימן תקנז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקנז

סימן תקנז

 בט' באב צריך להזכיר מעין המאורע. מאי היא, נחם ה' אלהינו את אבילי ציון. ואומר אותה בבונה ירושלים לפי שהיא מענינה.

וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל, כל ימי תמהתי למה אין אומרים אותו אלא בתפלת המנחה, כיון דקאמרינן יחיד בתשעה באב צריך להזכיר מעין המאורע, מסתמא בכל תפלותיו קאמר, כמו ערבית שחרית ומנחה דר"ח חנוכה ופורים.

וה"ר יהודה אלברצלוני כתב, ומדכרינן מעין המאורע ערבית ושחרית ומנחה, ובשומע תפלה מדכרינן דתעניתא כשאר תענית צבור. ואיכא דוכתין דנהיגי למימר ערבית שחרית רחם, ובמנחה נחם. והא מלתא תליא במנהגא, אף על גב דליכא שינוי בין נחם לרחם דאנן כל יומא דתשעה באב מצלינן על נחמה ובעינן רחמים על הא מלתא.