סימן קפה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפה

סימן קפה

 גרסינן בסוטה בפרק ואלו נאמרים בכל לשון ברה"מ דכתיב ואכלת ושבעת וברכת בכל לשון שאתה מברך. וצריך שישמיע לאזניו מה שמוציא בשפתיו ומיהו אם לא השמיע לאזניו יצא ובלבד שיוציא בשפתיו ירושלמי שכור מהו שיברך אבא בר אבין אמר חד חסיד שאל לאליהו שכור מהו שיברך א"ל ואכלת ושבעת וברכת אפילו מדומד' פירוש נרדם ואינו מיושב בדעתו.